Vedtekter

VEDTEKTER (vedtatt på årsmøtet 2/4-2020)

NAVN – ORGANISASJON – FORMÅL

§ 1
Nettverkets navn: Tekna Samfunnsutviklerne.
Tekna Samfunnsutviklerne er et faglig nettverk i Tekna.

§ 2
Nettverkets styrende organer er:
Årsmøtet
Styret

I tillegg vil følgende organer være tilknyttet nettverket:
Valgkomiteen
Etterutdanningsutvalget

§3
Formålet til nettverket er å ivareta medlemmenes faglige interesser, eventuelt i samarbeid med andre faglige organisasjoner og foreninger. Nettverket utgir det vitenskapelige tidsskriftet Kart og Plan.

MEDLEMSKAP

§ 4
Medlemmer av Tekna kan melde seg inn i Samfunnsutviklerne.

Andre som naturlig hører inn under det faglige nettverket, men som er medlem i en annen arbeidstakerorganisasjon enn Tekna, kan søke om og tilbys medlemskap i nettverket.

Studentmedlemmer i Tekna kan være medlem av Samfunnsutviklerne. Studentmedlemmene tilbys, i den grad det er mulig, å delta på arrangementer i det faglige nettverket til redusert pris.

ØKONOMI

§ 5
Tekna Samfunnsutviklerne sin virksomhet finansieres gjennom tilskudd fra Teknas kontingentmidler. Årsmøtet kan etter forslag fra styret beslutte at det skal innføres en særlig årlig kontinent for medlemskap i det faglige nettverket.

Kontingent for medlemmer uten Tekna-medlemskap skal være større enn kontingenten for Tekna-medlemmer med et beløp som minst tilsvarer det årlige tilskuddet fra Teknas kontingentmidler per Tekna-medlem i nettverket.

Tekna Samfunnsutviklerne fører eget regnskap som revideres av Teknas faste revisor.

Nettverket kan ikke binde Tekna økonomisk ut over de til enhver tid gitte tilskudd.

ÅRSMØTE

§ 6
Årsmøte holdes i første tertial og senest innen 1.5. hvert år og innkalles med tre ukers varsel. Sammen med innkallingen skal det følge saksliste og valgkomiteens innstilling. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som står oppført på sakslisten. Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 2 måneder før årsmøtet.

Alle ordinære medlemmer og studentmedlemmer av det faglige nettverket har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Årsmelding fra nettverkets styre og eventuelle utvalg..
 2. Regnskap for det faglige nettverket og for tidsskriftet Kart og Plan.
 3. Budsjett og arbeidsprogram.
 4. Valg av:
  1. Styre og varamedlemmer,
  2. Medlemmer til valgkomite.
 5. Andre saker.

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.

STYRE

§ 7
Tekna Samfunnsutviklerne ledes av et styre. Det består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer. Ett av styremedlemmene skal være studentmedlem. Minst 4 av styrets faste medlemmer skal være medlemmer i Tekna. Styremedlemmene velges på årsmøtet for 2 år om gangen, bortsett fra studentrepresentanten som velges for 1 år, slik at 3 styremedlemmer står på valg hvert år. Lederen velges ved særskilt valg før de øvrige styremedlemmene.

Styret velger nestleder, kasserer og sekretær.

§ 8
Styret skal:

 • Representere nettverket utad.
 • Velge nestleder og kasserer/sekretær. Regnskapet kan overlates til Tekna dersom det finnes hensiktsmessig.
 • Velge redaktør og medarbeidere for tidsskriftet Kart og Plan og fastsette deres godtgjørelse.
 • Velge representanter til de organisasjoner det faglige nettverket samarbeider med.
 • Foreslå medlemmer til valgkomiteen.
 • Oppnevne fire medlemmer til Etterutdanningsutvalget.
 • Ivareta nettverkets internasjonale samarbeid, bl.a. oppnevne representanter til Nordisk ombudsmannsråd og representanter i FIG.
 • Planlegge og gjennomføre faglig virksomhet. Dette kan skje gjennom Etterutdanningsutvalget, Teknas kurssenter eller i samarbeid med NMBU, NTNU, GeoForum eller andre institusjoner.
 • Forberede og legge fram for årsmøtet: Årsberetning, regnskap og budsjett for nettverket og Kart og Plan, og arbeidsprogram for kommende år.
 • Nedsette nødvendige utvalg til utredninger mv. når dette er hensiktsmessig.
 • I samarbeid med HK Samfunnsteknologi være rådgivende organ for Teknas fag innenfor sitt fagområde.
 • Samarbeide med relevante faglige nettverk og foreninger i Tekna og faglige grupper av medlemmer i Samfunnsutviklerne.

ÆRESMEDLEMMER

§ 9
Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer etter forslag fra styret.

VEDTEKTSENDRINGER

§ 10
Vedtektsendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 av årsmøtets stemmer. Vedtektene skal godkjennes av Tekna og må ikke være i strid med Teknas lover.