Fagforum Seksjonering

Fagdag seksjonering 20. mars 2018.

Tekna Samfunnsutviklerne arrangerer Fagdag seksjonering tirsdag 20. mars i Ingeniørenes Hus i Oslo. Fagdagen kan også følges på internett.

Du finner ytterligere informasjon og program her:

https://www.tekna.no/kurs/fagdag-seksjonering-36071/

Ny eierseksjonslov trådte i kraft 1. januar 2018

Eierseksjonsloven av 1997 er nå utgått og ny lov av 2017 trådte i kraft 1. januar 2018.

Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eierseksjonsloven-2017/id2582696/

Og videre link til lovens offentligrettslige regler

Hva er Fagforum Seksjonering?

Fagforum Seksjonering skal være en møteplass for alle som jobber med seksjonering. Fagforumet har ingen medlemsavgift. Det kan være saksbehandlere i kommunen, eiendomsmeglere, utbyggere eller andre. Hoved intensjonen er å samle aktuell litteratur og informasjon, og skape en arena for utveksling av erfaringer og kunnskap. Bakgrunnen for opprettelsen er tilbakemeldinger fra flere år med kurs innen seksjonering og eierformer i fast eiendom. Spesielt blant saksbehandlere i kommunen er det et behov for å ha en arena der de treffer andre som jobber med dette faget. I egen kommune er de ofte alene og det kan være få saker i året. Noe som også støttes av undersøkelsen av forvaltningens erfaringer i seksjoneringssaker (HiB 2012). Fagforumet har også en Facebook gruppe (https://www.facebook.com/groups/191102744704313/).

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) LOV-1997-05-23-31: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-05-23-31?q=eierseksjons UTGÅTT

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) LOV-2017-06-16-65: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65?q=eierseksjons

 

Seksjoneringsdagene

I flere år har Samfunnsutviklerne gjennomført Seksjoneringsdagene. Det vil vi fortsette med i fremtiden også. Har du lyst til å være med å utarbeide neste års program eller har du ideer / ønsker til temaer eller foredragsholdere så send oss en e-post: samfunnsutviklerne@tekna.no

I 2017 er det ekstra spennende på grunn av vedtak om ny eierseksjonslov. Til å presentere ny lov kommer Cecilie Ingjerd Karlson fra KMD. Christian Fr. Wyller og Hugo Torgersen som har vært sentrale i mange år innenfor faget kommer og deler av sin kunnskap. Det vil bli foredrag fra utbyggere og utviklere av eiendom og kommunen som behandler begjæring om seksjonering. På denne måten blir faget belyst fra ulike sider og vi vil ha gode muligheter for nettverksbygging.

Dagene arrangeres to ganger:

29.–30. august 2017 på Gardermoen: Program og påmelding her: https://www.tekna.no/kurs/seksjoneringsdagene-2017-33927/

25.–26. september 2017 på Hell: Program og påmelding her: https://www.tekna.no/kurs/seksjoneringsdagene-2017-33928/

 

Eierseksjonsloven

Dagens eierseksjonslov er fra 1997. Lovsaken for 1997 loven finnes her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=114

Loven trengte en revisjon, i stor grad mente noen og i mindre grad mente andre. For å se på praktiseringen av loven ble det gjennomført en undersøkelse av Høgskolen i Bergen (nå HVL) som resulterte i rapporten «Bedre kunnskap om forvaltningens erfaringer i seksjoneringssaker». Den er tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/rapporter/rapporter2013/bedre_kunnskap_om_forvaltningens_erfaringer_seksjoneringssaker.pdf

Deretter ble det oppnevnt et utvalg som 18. august 2014 overleverte «NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven», tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-6/id765757/

Det ble utarbeidet lovforslag Prop.39 L: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-39-l-20162017/id2523939/?q=prop Og nå er en ny lov på trappene og lovsaken fra 2016-2017 finnes her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=66680

 

Annen litteratur

Kart og Plan nr. 3-2016 «Kommunenes saksbehandling etter eierseksjonsloven» av Leikny Gammelmo og Børge Aadland, tilgjengelig her: http://www.kartogplan.no/Artikler/KP3-2016/Kommunenes%20saksbehandling.pdf

Kart og Plan nr. 2-2015 «Jordskifterettens kompetanse i eierseksjonssameier» av Børge Aadland, tilgjengelig her: http://www.kartogplan.no/Artikler/KP2-2015/Jordskifterettens%20kompetanse%20i%20eierseksjonssameier.pdf