Lovpraksis

På denne sida vil det verte lagt ut referanser til lov- og rettspraksis som er av særleg betydning for faggruppa sitt interessefelt.

Det vil først og fremst vere snakk om domar i Høgsterett, men også avgjerder i Lagmannsrett og Jordskifteoverrett, samt uttaler frå Sivilombudsmannen, samt skjønssaker, som kan verte referert her.

 

Saker av særlig betydning for Samfunnsutviklernes interessefelt:

 

Borgarting lagmanssrett, saksnr. 18-176056SKJ-BORG/02 , sivil sak, overskjønn

Urban avgjørelse fra Oslo – sykkelfelt

Oslo kommune har bygget tosidig sykkelfelt i Ekebergveien og i den forbindelse ervervet grunn fra 43 eiendommer. Kommunen inngikk kjøpekontrakt med de fleste eiendommene, og kom til enighet om forhåndstiltredelse og avtaleskjønn for de resterende eiendommene. Skjønnet ble holdt i september 2018. Oslo kommune anket to av eiendommene og overskjønn ble holdt september 2019. Erstatningen tar utgangspunkt i år 2016. Lagmannsretten kom til lavere erstatning enn tingretten for én av eiendommene og for den andre eiendommen ble erstatningen opprettholdt, se her for mer informasjon.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her


Høyesterett, HR-2019-1784-A, (sak nr. 19-35999SIV-HRET), sivil sak, anke over overskjønn

Lagmannsretten påla kommunen som bortfester å overta en kombinert lager- og kontorbygning som står på kommunens eiendom på Stubberudfeltet nord for Oslo sentrum. Høyesterett kom til at lagmannsrettens interesseavveining var for snever. Det som særlig manglet var en vurdering av partenes individuelle, konkrete, interesser basert på de rettslige utgangspunktene som trekkes opp i dommen. Lagmannsrettens avgjørelse ble derfor opphevet. Dommen avklarer hvordan interesseavveiningen etter tomtefesteloven § 40 skal foretas.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

 

Bergen Tingrett, saksnr.: 19-013550SKJ-BERG/4, ekspropriasjonsskjønn, Bybanen i Bergen byggetrinn 4,  

Bergen tingrett har avsagt skjønn for byggetrinn 4 av bybaneprosjektet fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen. Bybanen er ca. 10 km lang, hvorav 5 km går i tre tunneler. Skjønnet omfattet 10 takstnummer. De fleste eiendommene er løst med minnelige avtaler. Blant partene er Bane Nor og Statsbygg eiere av de største eiendommene. Skjønnet ble avsagt 14. november og er fortsatt ikke rettskraftig. Oppsummert gav skjønnsretten erstatninger på totalt ca. 375 mill.kr. Kapitaliseringsrenten ble satt til 5,5 % og avsavnsrenten ble satt til 4 %.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her