Lovpraksis

På denne sida vil det verte lagt ut referanser til lov- og rettspraksis som er av særleg betydning for faggruppa sitt interessefelt.

Det vil først og fremst vere snakk om domar i Høgsterett, men også avgjerder i Lagmannsrett og Jordskifteoverrett, samt uttaler frå Sivilombudsmannen, kan verte referert her.

 

Saker av særlig betydning for Samfunnsutviklernes interessefelt:

Høgsteretts dom, 31.05.2013, HR-2013-01145-A, (sak nr. 2012/1907), sivil sak, anke over dom

Saka gjaldt grensegang for landskapsvernområde med grunnlag i jordskiftelova § 88 første ledd første punktum som gir heimel for at jordskifteretten kan klarleggje grenser for offentleg regulering av eigarrådvelde.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 22.05.2013, HR-2013-01073-A, (sak nr. 2012/1732), sivil sak, anke over dom

Saken gjaldt regulering av festeavgift. Spørsmålet var om det var foretatt en første regulering av avgift etter 1. januar 2002 som hindret senere regulering etter tomteverdi, jf. overgangsregelen i tomtefesteloven § 15 andre ledd om det såkalte «engangsløftet».

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00943-A, (sak nr. 2012/1783), sivil sak, anke over overskjønn

Saken gjaldt prinsippene for fastsettelse av erstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter hvor separat utbygging til småkraftverk ikke er påregnelig.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høgsteretts dom, 17.04.2013, HR-2013-00809-A, (sak nr. 2012/1596), sivil sak, anke over dom

Saka gjaldt spørsmålet om bortfeste av tomt til bustadblokk med utleigeleilegheiter er omfatta av «tomt til bustadhus» i tomtefestelova § 15 første ledd, noko som vil innebere at festeavgifta maksimalt vil kunne regulerast på grunnlag av endringar i konsumprisindeksen.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 31.01.2013, HR-2013-00233-A, (sak nr. 2012/1562), sivil sak, anke over dom

Saken gjelder spørsmål om staten kan kreve erstattet kostnader til arkeologisk utgraving av en automatisk fredet fangstgrop

> Les mer

Høyesteretts dom, 23.01.2013, HR-2013-00144-A, (sak nr. 2012/942), sivil sak, anke over dom

Saken gjelder krav om sletting av festekontrakt – spørsmål om kontrakt om leie av grunn til fritidsbolig er omfattet av tomtefesteloven

> Les mer

Høyesteretts dom, 18.01.2013, HR-2013-00103-A, (sak nr. 2012/869), sivil sak, anke over dom

Saken gjelder tomtefeste  og spørsmål om festers utbyggingsrett på festetomt som er bebygd med boligblokker

> Les mer

Høyesteretts dom 24.10.2012, HR-2012-01999-A, (sak nr. 2012/586), sivil sak, anke over dom:

Saken gjaldt fastsettelse av erstatning etter ekspropriasjonsrettslige regler, for bruksrett til grunn for basestasjoner for Jernbaneverkets nødkommunikasjonsnett GSM-R.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 06.09.2012, HR-2012-01734-A, (sak nr. 2012/247), sivil sak, anke over dom

Saken gjaldt spørsmålet om vassdragsrettigheter i Kaupangerelven ble holdt tilbake da gnr. 97 bnr. 2 i Sogndal kommune ble solgt fra Nils J. Knagenhjelm til Jens Olstad i 1949.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 22.06.2012, HR-2012-01282-A, (sak nr. 2011/1596), sivil sak, anke over dom:

Saken gjelder krav fra Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal og Dovre kommuner om at Jernbaneverket skal holde gjerder langs den jernbanelinjen som går gjennom kommunene.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts  dom, 18.06.2012, HR-2012-01254-A, (sak nr. 2012/285), sivil sak, anke over dom:

Saken gjelder forurensningsmyndighetens krav om delvis refusjon av det offentliges utgifter til opprydning av sterkt forurenset grunn, jf. forurensningsloven § 76 første ledd første punktum, jf. § 74 annet ledd jf. § 7. Det er spørsmål om grunneieren kan anses som «den ansvarlige for forurensningen» når forurensningen er forårsaket av virksomhet tomtefester drev før grunneieren ble eier.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 11.06.2012, HR-2012-01210-A, (sak nr. 2012/64), sivil sak, anke over dom:

Saken gjaldt hvorvidt skogerstatning etter naturfredning i statsallmenning skal utbetales til allmenningskassen som disponeres av allmenningsstyret alene, eller til allmenningsfondet som disponeres av allmenningsstyret og Statskog SF i fellesskap, jf. statsallmenningsloven § 1-4 henholdsvis første og annet ledd. Videre var det spørsmål om et allmenningsstyre i slik tvist kan kreve sine sakskostnader dekket av allmenningsfondet. Det var dessuten reist spørsmål om allmenningsstyret kunne opptre som part i søksmålet.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 06.06.2012, HR-2012-01183-A, (sak nr. 2012/110), sivil sak, anke over dom:

Det lyktes ikke kommunen å komme frem til minnelige ordninger med alle grunneierne om en ca. 10 km lang kyststi på vestsiden av Nesodden, fra Fjellstrand til Fagerstrand. Etter søknad fra kommunen ga Direktoratet for naturforvaltning tillatelse til merking i medhold av friluftsloven § 35 slik at det klargjøres at stien er åpen for allmennheten. En av grunneierne påklaget vedtaket til Miljøverndepartementet, som stadfestet direktoratets vedtak. Grunneieren reiste søksmål med påstand om at vedtaket er ugyldig.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 24.05.2012, HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom:

Saken gjaldt objektivt erstatningsansvar etter forurensningsloven § 24 a for skade voldt av «avløpsanlegg». Det var spørsmål om vannavløpet for to fylkesveier omfattes av lovens definisjon av slike anlegg, og om ansvar likevel var utelukket fordi det var tale om «forurensning fra veger» som etter § 5 første ledd faller utenfor lovens dekningsområde.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom 23.05.2012, HR-2012-01089-A, (sak nr. 2011/1906), sivil sak, anke over dom:

Saken gjaldt fallrettighetene i vassdrag som dels er skapt, dels har fått økt vannføring, som følge av overføring av vann fra et annet vassdrag. Spørsmålet var om fallrettighetene tilkommer grunneieren eller den som hadde sørget for overføringen.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høgsteretts dom, 13.04.2012, HR-2012-00743-A, (sak nr. 2011/1697), sivil sak, anke over overskjønn:

Spørsmålet i saka var om om overskjønn ved oreigning av grunn til bybane i Bergen måtte opphevast som følgje av manglar ved skjønnsgrunnane.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00672-A, (sak nr. 2011/1477), sivil sak, anke over dom:

Saken gjaldt spørsmålet om et krav om tilbakeføring av fast eiendom, grunnet på at overdragelsen av eiendommen er ugyldig, er gjenstand for foreldelse.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høgsteretts dom, 28.02.2012, HR-2012-00447-A, (sak nr. 2011/1632), sivil sak, anke over dom:

Saka gjaldt krav om erstatning mot ein eigedomsmeklar på grunn av sletting av ein sikringsobligasjon og på grunn av ei påstått manglande gjennomføring av eit meklaroppdrag.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 13.01.2012, HR-2012-00108-A, (sak nr. 2011/1153), sivil sak, anke over dom:

Saken gjelder gyldigheten av et vedtak i fylkeslandbruksstyret om å nekte konsesjon til erverv av to skogteiger. I kjøpekontrakten hadde kjøper påtatt seg konsesjonsrisikoen. I konsesjonsnektelsen var det bl.a. lagt vekt på at en overføring av eiendommene til eiere av naboteiger ville gi en bedre driftsmessig løsning, og at dette ville bidra bedre til bosetting og næringsstruktur, enn en overføring til konsesjonssøker, som var et aksjeselskap som allerede eide ca. 20 prosent av skogen i kommunen.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 19.12.2011, HR-2011-02353-A, (sak nr. 2011/1148), sivil sak, anke over dom:

Saken gjaldt eiendomsretten til tre garasjer med biloppstillingsplasser i Baldersgate 24-26 i Oslo. Spørsmålet var om disse var beholdt av tidligere eneeier ved omdanning av eiendommen til et tingsrettslig sameie og senere til et eierseksjonssameie.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 09.12.2011, HR-2011-02303-A, (sak nr. 2011/752), sivil sak, anke over dom:

Saken gjaldt tvist om hvilken pris som skulle betales ved overdragelse av leilighet i borettslag for eldre. Den reiste særlig spørsmål om fortolkning av vedtektsbestemmelse om prinsipper for prisfastsettelse, og om bestemmelsen under visse forutsetninger skulle revideres etter avtaleloven § 36 eller burettslagslova § 4-4.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom 31.10.2011, HR-2011-02010-A, (sak nr. 2011/571), sivil sak, anke over dom:

Saken gjaldt gyldigheten av en kongelig resolusjon som blant annet ga konsesjon til overføring av vann fra et vassdrag til et nabovassdrag. Temaet var om overføringen hadde hjemmel i vassdragsreguleringsloven og om saksbehandlingsreglene var fulgt.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høgsteretts dom, 26.10.2011, HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom:

Saka gjeld spørsmål om ein tomtefestar kan motsetje seg at festeavgifta blir regulert opp i samsvar med endringa i pengeverdien, slik tomtefestelova § 15 gir bortfestaren rett til, under tilvising til at festeavtalen dermed blir urimeleg, jf. avtalelova § 36.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 18.10.2011, HR-2011-01947-A, (sak nr. 2011/524), sivil sak, anke over dom:

Heving av avtale om salg av boligeiendom på grunn av manglende betaling av kjøpesummen og krav om erstatning for tap som følge av kontraktsbrudd.

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 30.09.2011, HR-2011-01844-A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over dom:

Saken gjelder prinsippene for fastsettelse av innløsningssum – herunder valg av kapitaliseringsrentesats  – etter tomtefesteloven § 37 første ledd slik bestemmelsen lød før lovendringen 19. juni 2009, og med utgangspunkt i plenumsdommen i Rt. 2007 side 1308 (Sørheimdommen).

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 23.06.2011, HR-2011-01261-A, (sak nr. 2011/291), sivil sak, anke over overskjønn:

Fastsettelse av ekspropriasjonserstatning ved erverv av friområde

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom 27.05.2011, HR-2011-01071-A, (sak nr. 011/60), sivil sak, anke over dom:

Spørsmål om plassering av vindmøller krenket naboens eiendomsrett

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom 13.04.2011, HR-2011-00814-A, (sak nr. 2010/2001), sivil sak, anke over dom:

Eiendomsrett til sjøgrunn og spørsmål om hvor langt eiendomsretten strekker seg når det er brådypt inne ved land

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 04.03.2011, HR-2011-00476-A, (sak nr. 2010/1716), sivil sak, anke over dom:

Gyldigheten av vedtak fattet av et fylkeslandbruksstyre om å avslå konsesjonssøknad til erverv av landbrukseiendom

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her

Høyesteretts dom, 16.02.2011, HR-2011-00369-A, (sak nr. 2010/1436), sivil sak, anke over dom:

Erstatning for ikke-økonomisk skade ved brudd på strøksservitutt

Les mer og finn avgjørelsen i sin helhet her