Nyheter

Nettseminar om utbyggingsavtaler

Torsdag 16.11.2017 vil Tekna gjennomføre nettseminar om utbyggingsavtaler som virkemiddel for gjennomføring av planer kl. 8:30 – 10.00.

Eiendomshistorieseminar er gjennomført

Tekna Samfunnsutviklerne har i samarbeid med NMBU og HVL gjennomført eigedomshistorieseminar på Ås og i Bergen. Eigedomshistorieseminara er gjennomført i samband med utgjevinga av Hans Sevatdal – Eigedomhistorie.

Bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal komme med forslag til hvordan organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte enn i dag. Utvalget skal levere rapport før sommeren 2018.

Samhällsbyggnadsdagarna

Samhallsutviklarna arrangerer Samhällsbyggnadsdagarne i Stockholm Waterfront 11.-12. oktober 2017. Medlemmer i Tekna Samfunnsutviklerne kan delta til medlemspris.

Klimathon2017

17.-18. oktober arrangerer UniResearch en workshop i Bergen for kommunale og fylkeskommunale  planleggere og andre som jobber med kommunal klimatilpassing. Formålet er å legge til rette for samarbeid og skape nettverk mellom kommuner rundt klimatilpassingsarbeid, samt forske på beslutningsprosesser på klimafeltet. Deltakelse på Klimathon2017 er gratis og inkluderer lunsj begge dager, samt felles middag første dag. Overnatting dekkes for tilreisende deltakere. Frist for påmelding 12 28. august.

FIG Congress 2018 Istanbul

FIG Congress 2018 vert i 2018 arrangert i Istanbul 6.-11. mai. Temaet for kongressen er enhancing the geospatial  maturity of societies. Frist for innlevering av abstract for peer reviewed paper er 1. oktober, for ordinært paper (ikkje peer review) er fristen 15. november.

Forhandlingsprosessens påvirkning på parters relasjoner

Studentene Marte Susanne Tveit Amlie og Berit Lillebudal Sandnes ved NMBU har skrevet masteroppgave om parter i jordskifteretten, og hvordan relasjonene deres ble påvirket av forhandlingsprosessen i forbindelse med bruksordning for vei etter jskl. av 1979 § 2 første ledd bokstav c. Tekna Samfunnsutviklerne har gitt støtte til feltarbeidet. Studentenes «reisebrev» gjengis her.

Tekna Samfunnsutviklerne og fritt landmålervalg

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har lagt fram forslag til endringer i matrikkelloven som vil medføre at eiendomsoppmåling vil bli utført som profesjonsregulerert privat tjenesteyting. Leder i Tekna Samfunnsutviklerne Arve Leiknes vurderer her lovforslaget og konsekvenser dersom forslaget blir vedtatt.