Nyheter

Innfører varsling ved endringer på eiendom

Kartverket innfører varsling på SMS ved endringer av hjemmelsopplysninger i grunnboken. Hjemmelshaver vil få varsling via SMS og epost. Kartverket informerer på sine sider at tiltaket innføres for å forhindre svindel.

Eiendomsregistrering i Tyskland – studietur

Det tyske systemet for eigedomsregistering er utgangspunkt for dei nordiske system for eigedomsregistrering. Frå 8. – 13. april arrangerer Høgskolen på Vestlandet studietur til Tyskland i faget LEI116 Eiendomsregistrering og kataster i andre land, for å studere korleis oppmåling, kartlegging og registrering vert utført. Det vert lagt til rette for at også andre interesserte kan delta på studieturen.

Svært få klager i det danske matrikulære systemet

I høringen 18. januar i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om endringer i matrikkelloven hevdet Fagforbundets Stein Guldbrandsen at 40 % av det som blir målt opp i Danmark, blir påklagd. Påstanden blir tilbakevist av formannen i Den danske Landinspektørforening, Torben Juulsager, som fulgte høringen på internett.

Fagdag om seksjonering tirsdag 20. mars

Tekna Samfunnsutviklerne har de siste årene hatt flere arrangementer i samarbeid og alene innenfor tema seksjonering og eierformer i fast eiendom. Vi ønsker å følge opp dette med en årlig fagdag innen seksjonering.

50 % av norske kommuner har 1 eiendomslandmåler

«Landmåleren er en samfunnstjeneste vi alle behøver» sa politiker Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, på Stortinget 3. mars 2016. En spørreundersøkelse gjennomført samme vinter viste at 50 % av de kommunale eiendomslandmålerne var alene i sin kommune. Undersøkelsen viste også at over 70 av landets kommuner ikke hadde noen egen eiendomslandmåler.

Seminar om kvalitet i geografisk informasjon

Eurogeographics gjennomførte 6.-7- februar eit seminar på Malta om kvalitet i geografisk informasjon. Norge var representert med 2 foredrag. Presentasjonene frå seminaret er tilgjengelig på nett.

Kan et samvirke ved flertallsvedtak sette til side medlemmenes tingsrettslige rettigheter fastsatt i en rettskraftig jordskifteavgjørelse?

I saken LF-2017-39494 behandlet Frostating lagmannsrett gyldigheten av årsmøtevedtak om vinterbrøyting i et veilag organisert som samvirkeforetak. Dommen behandler forholdet mellom jordskifterettens avgjørelse og avgjørelse truffet av samvirkeforetakets årsmøte innenfor samme tema. I likhet med tingretten, kom lagmannsrettens flertall til at årsmøtevedtaket, som nektet vinterbrøyting, var gyldig. Saken tas nå til behandling av Høyesterett.

Den profesjonelle landmåler gjennomført 9.-10. januar 2018

Den profesjonelle landmåler ble gjennomført under kursdagene i Trondheim 9.-10. januar 2018. Rundt 40 deltagere møttes til interessante foredrag og diskusjoner om behov for, og krav til, fremtidens landmåler og et evt. fritt landmålervalg i Norge. I paneldebatten ble sentrale spørsmål rundt dette drøftet, og det blir her referert til de synspunkt som kom fram.