Nyheter

Tekna Samfunnsutviklerne og fritt landmålervalg

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har lagt fram forslag til endringer i matrikkelloven som vil medføre at eiendomsoppmåling vil bli utført som profesjonsregulerert privat tjenesteyting. Leder i Tekna Samfunnsutviklerne Arve Leiknes vurderer her lovforslaget og konsekvenser dersom forslaget blir vedtatt.

Nye mastere i Areal og Eigedom ved Høgskulen på Vestlandet

Det var auka etterspørsel etter arealplanleggjarar og jordskiftedomarar som førte til at Høgskulen på Vestlandet i 2015 etablerte ei ny masterutdanning for dette fagfeltet. De fire første masterar har no avlagt eksamen og er ute i arbeid.

Eierseksjonsloven i ny drakt?

Den 22. mai kom Innst. 308 L (2016–2017) og foreløpig dato hvor saken behandles i Stortinget er 29. mai. Komiteens tilrådning er «vedtak til lov». Under seksjoneringsdagene 2017 vil vi belyse endringer i loven, hvordan skal seksjoneringssaker gjennomføres, hva tenker utbyggere, tinglysingen og hva gjør kommunen.

Feltarbeid i Aurland – registrering av fjellryper

Studentene Jacob Poller Marsi, Kristine Mæland og Ragnhild Friis Tveit har fått støtte fra Tekna Samfunnsutviklerne til arbeidet med sin bacheloroppgave i landmåling og eiendomsdesign ved Høgskolen i Bergen. Gruppen har blant annet laget en app for registrering av fjellryper.

Regjeringen foreslår endringer i jordlova

Regjeringen har fremmet Prop. 92 L (2016-2017) for Stortinget. Proposisjonen inneholder en rekke forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.

Utfordringer og muligheter i utmarka

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet arrangerte 3. april seminaret seminaret «Fremtiden i utmarka- utfordringer og muligheter». Seminaret er tilgjengelig på nett-TV.

Samfunnsutviklingsdagen 2017

Samfunnsutviklingsdagen 2017 arrangeres 25. april og er en god mulighet til å høre spennende innlegg og delta i debatt. Deltar du på arrangementet kan du også utvide ditt faglige nettverk. Har du ikke mulighet til å komme denne dagen kan du høre alle innleggene via streaming og komme med kommentarer og spørsmål på bloggen.

Elektronisk tinglysing

Den 18. april starter Kartverket med elektronisk tinglysing for profesjonelle brukere. Dette betyr at tinglysing vil kunne skje på sekundet. På sikt skal også en vanlig boligkjøper kunne tinglyse elektronisk. Det blir lagt opp til et to-sporet system, slik at det fortsatt vil være mulig å tinglyse på papir.

Grunnervervsdagene 2017

Grunnervervsdagene 2017 ble arrangert 23.-24. januar 2017. Arrangementet samlet rundt 80 deltakere. Det blir under presentert en oppsummering av foredragene som ble holdt.