Nyheter

Årsmøte

Tekna Samfunnsutviklerne arrangerer årsmøte torsdag 2. april kl. 17-18 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo.  Fristen for å melde inn saker er 1. mars. Det vil vere høve til å delta over nettet, etter påmelding.

Hitta dina gränser

Lantmäteriet i Sverige har laga ein informativ film om korleis ein skal finne grensepunkta sine. Sjølv om Sverige og Norge har ganske så ulike system på eigedomsinformasjonsområdet, så er problemstillinga som blir vist, minst like aktuell i Norge som i Sverige. Kart med informasjon om eigedomsgrenser vert nytta feil avdi grensene som kartet viser vert oppfatta som eksakte.

Forslag til domstolstruktur sendes på høring

Domstolkommisjonens hovedanbefaling er å ha færre, men større rettskretser. Den anbefaler også å halvere antall rettssteder, slik at Norge får 22 rettskretser, de fleste med ett rettssted, noen med flere. Justis- og beredskapsdepartementet anbefaler derimot å opprettholde alle dagens rettssteder, men slå sammen rettskretser.

Høring – tiltak til bedre byggkvalitet

Byggkvalitetutvalget ble opprettet i 2018. Utvalgets rapport er nå sendt ut på høring. Utvalget foreslår nå flere endringer i plan- og bygningsregelverket som skal bidra til forsvarlig byggkvalitet og kvalifiserte og seriøse aktører i næringen.

Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 3,7 millioner kroner i tilskot for å aukekompetansen innan planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å auke effektiviteten og kvaliteten på planlegging etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkjaar er organisasjonar, verksemder og og stiftingar. Søknadsfrist er 15. april.

Nytt geodataråd utnevnt

Regjeringa melder at nytt Nasjonalt Geodataråd er utnevnt. Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt, er ny leiar av rådet. Rådet er oppnevnt for 4 år. Rådet skal følgje norsk geodatapolitikk og gje råd om oppfølgjing av nasjonale strategiar for samfunnets felles geografiske infrastruktur som geodatastrategien og digitaliseringsstrategien.

Aktuelt frå KMD om plan og byggesak

Kommunal og Moderniseringsdepartemet har gitt ut en ny veileder som skal vise fylkeskommuner og kommuner hvordan de bruke planlegging for å ivareta barn og unge. Videre har departementet gitt ut to nye rapporter utarbeidet av NIBR ved OsloMet. Den ene rapporten om styring av arealutvikling på områdenivå, den andre rapporten er om grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling.

Regjeringa vernar 28 viktige skogområde

Regjeringa vernar 28 nye skogområde som naturreservat. Stortinget vedtok i 2016 eit mål om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge. Til no er det verna om lag 3,8 prosent av den produktive skogen i landet og nær 5 prosent av det samla skogarealet. Regjeringa er dermed snart halvvegs i målet om vern av 10 prosent av skogarealet.

Domar skal bli gratis tilgjengeleg for alle

Justiskomiteen har bestemt at no skal domar frå det norske rettsapparatet verte gratis tilgjengeleg for alle i digitalisert form. Dei fritt tilgjengelege domane vil bli anonymisert. Domstolsadministrasjonen får i oppdrag å nedsetje ei arbeidsgruppe som skal finne ut korleis tenesta skal kunne verte lansert.