Nyheter

Minneord Lars Christoffer Mork Gundersen

En svært god kollega og en stor fagressurs har gått bort. Lars Christoffer Mork Gundersen ble brått revet bort fra oss 16. juni 2020. Helt uforskyldt døde han av å få et tre – «et vindfall» over seg. Dette skjedde på gården hans på Dignes i Modum kommune. Ganske så ubegripelig for en mann som hadde «sikkerhet, sikkerhet og sikkerhet» som de 3 viktigste huskereglene når fysisk arbeid skulle utføres.

Endringer i gjennomføring av kurs

Tekna Samfunnsutviklerne må også gjøre endringer i kursprogrammet som følge av corona. Grunnervervsdagene og seksjoneringsdagene utsettes til 2021. Mer informasjon om nye datoer kommer vi tilbake til.

Det avholdes forøvrig nettkurs/seminar innen mekling og rettsmekling i september. Mer informasjon kommer snart. Det undersøkes også om det kan avholdes seminar innen landmåling. Mer informasjon kommer.

Høringsmøte på nett om ny gatenormal i Oslo

Ny gatenormal er på høring i Oslo. «Den nye gatenormalen skal ivareta ambisiøse klimamål, og gjøre Oslo grønnere og mer robust mot klimaendringer», står det å lese på Oslo kommunes nettsider. Tekna Samfunnsutviklerne i samarbeid med Tekna Klima inviterte medlemmer og andre interesserte til høringsmøte på nett 3. juni angående fremtidens gatenormal i hovedstaden. Det var rundt 60 påmeldte (ca. halvparten deltok) og det kom inn flere spørsmål og kommentarer.

Høringsuttale til NOU 2019: 17 Domstolstruktur

Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for å utrede domstolenes organisering og avga delutredning om struktur for tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene. Utredningen ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 1. oktober 2019. Utredningen er sendt ut på høring og Tekna har avgitt høringsuttalelse.

Studenter trekkes med i forskningsgrupper

Institutt for eiendom og juss, Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU har en strategi for å trekke studentene med i instituttets forskningsgrupper. For fjerde året på rad publiserer studenter ved instituttet masteroppgaver i Kart og Plan.

Lantmätare i Sverige – yrke utan grenser

Lantmäteriet i Sverige vart etablert i 1628 og har mange hundre års erfaring i kartlegging, eigedomsregistrering og jordfordeling. Organiseringa i Sverige er ulik den vi har i Norge, men dei mange og konkrete arbeidsoppgåvene er samanliknbare. Kvar veke legg Samhällsbyggarna ut eit oppslag der ein lantmätare fortel om livet som landmåler i Sverige – eller «utomlands». Interessant å følgje også for oss i Norge som er interessert i dette faget.

Høring – endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i plan og bygningsloven på høring. Det der forslag til endringer i adgangen for kommunen til å gi dispensasjon gitt i eller i medhold av loven, og forslag om hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med såkalt arealdimensjon.  Det blir også foreslått noen mindre endringer i matrikkelloven.