Nyheter

Nasjonale forventningar til planlegginga

Regjeringa legg kvart 4. år fram nasjonale forventningar til kommunal og regional planlegging. Regjeringa har bestemt at FNs 17 bærekraftmål skal vere det politiske hovudsporet for å ta tak i vår tids utfordringer.

Framleis gode søkartal til utdanningane

Det er i 2019 framleis gode tal til utdanningane på fagfeltet. Årets søkjartal reflekterer forøvrig noko av den generelle nedgangen i søkjartala til høgare utdanning.

 

Ivar Hebnes ny leiar i Tekna Samfunnsutviklerne

Årsmøte i Tekna Samfunnsutviklerne vart gjennomført tirsdag 7. mai på Quality Hotel Expo Fornebo. Ivar Hebnes vart vald som nye leiar for den faglege grupperinga. Den nye leiaren i Tekna Samfunnsutviklerne er til dagleg leiar i Matricula AS.

Matrikkeldagene 2019 og digital samfunnsutvikling

Ved årets fagdager 7.-8. mai belyser Tekna Samfunnsutviklerne viktige tema innenfor områdene matrikkel og digital samfunnsutvikling. Det er nå et stort fokus på digitalisering for framtidig automatisert forvaltning. Er vi innenfor vårt fagområde riktig skodd med dagens matrikkel og offentlig kartgrunnlag? Dette er spørsmål som vil bli reist og drøftet ved arrangementet. Det er fremdeles ledige plasser så planlegger, grunnerverver, landmåler og matrikkelfører, meld deg på!

Gebyrfrie dokumentkopier frå Tinglysinga til kommunene

Frå 1. april kan kommunene bestille dokumentkopier frå Tinglysing utan gebyr. Fritaket for gebyr gjeld dokument som kommunene bestiller til bruk som lokal matrikkelmyndighet. Kartverket arbeider med ei løysing som vil gjere det mogleg å få tilgang til dokumenta via ei utviding i sjølve matrikkelsystemet.

Vet du vad du äger?

Lantmäteriet i Sverige har laga ein svært interessant video om kvaliteten i det svenske eigedomskartet  – Fastighetskartan, og behovet for utgreiingar før ein startar opp eit utviklingssprosjekt.

Bli kjent med eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen.no har lansert en kampanjevideo der 23 talenter i eiendomsbransjen forteller om hvordan det er å jobbe i et eiendomsyrke.

Velkommen til årsmøte 2019 og årsmøtemiddag

Samfunnsutviklernes årsmøte blir arrangert tirsdag 7. mai 2019 kl. 16.00 på Quality Hotel Expo, Fornebu. Etter årsmøtet blir det arrangert årsmøtemiddag. Årsmøtet blir avholdt i tilknytning til Matrikkeldagene som blir arrangert 7. – 8. mai samme sted.

Forsvarlig saksbehandling?

Kommunenes selvstyre og deres oppgaver som forvaltere og planleggere av omgivelsene våre fører til ulikheter, kommunenes prioriteringer er ulike og kommunen er gitt rom for å utøve skjønn og vurderinger gjennom kan-formuleringer i lovverket og forhold som skal vurderes i den konkrete saken. Samtidig er det formelle rammeverket det samme for alle kommuner. I forskningsarbeidet mitt har jeg samlet det formelle rammeverket og utarbeidet evalueringskriterier for forsvarlig saksbehandling. Videre har jeg undersøkt praksis. Er kommunens praksis forsvarlig?

Utredning om ny forvaltningslov lagt fram

Forvaltningslovutvalget ved utvalgets leder, professor Inge Lorange Backer, har lagt fram utredningen «NOU 2019:5 Ny forvaltningslov». Utvalget vart oppnevnt i 2015 for å gå gjennom forvaltningsloven av 1967 med tanke på å vurdere behov for endringer på bakgrunn av dagens praksis og digital teknologi.