Nyheter

Departementet svarer på spørsmål om utøvelse av skjønn etter pbl § 29-4

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse svart på spørsmål om skjønn etter pbl. § 29-4 – om et byggverks plassering, høyde og avstand fra nabogrense, og hvorvidt vurderingen av betydelig ulempe er underlagt rettsanvendelsesskjønn eller fritt skjønn.  Etter Departementets oppfatning er vurderingen kommunen gjør når den godkjenner et byggverks plassering og høyde etter pbl. § 29-4 første ledd underlagt kommunens frie skjønn. Det frie skjønnet innebærer at kommunen kan velge mellom ulike lovlige løsninger når den fatter vedtak.

FIG Working Week 2020

FIG Working Week 2020 vert arrangert i Amsterdam 10. – 14. mai 2020. Temaet for arrangementet er Smart Surveyors for Land and Water Management, eit tema som bør trekke mange deltakarar frå Norge. Frist for å levere inn abstract for foredrag er 1. november, frist for peer reviewed paper (abstract og full paper) er 1. oktober.

FIG Commission 7 Annual Meeting – Seoul 5. – 9. august 2019

Etter at FIG Kommisjon 7 i 2018 møttes i Bergen i september, var det Seoul i Sør-Korea som var møtestad ved årets møte som vart arrangert 5. – 9. august. Det var Kartverket i Sør-Korea, LX, som var vertskap. Det vart eit svært godt gjennomført møte med sterk fokus på teknologi. FIG kommisjon 7 er den internasjonale landmålarorganisasjonen FIG sitt «ekspertforum» for land administration  – matrikkel og eigedomsregistrering. Det er fokus på behovet for korrekt eigedomsinformasjon i Sør-Korea, for å sikre eit korrekt eigedomskart vert deler av Sør-Korea målt opp på nytt.

Grunnervervsdagene 2019

Grunnervervsdagene 2019 arrangeres 22. – 23. oktober på Thon Hotel Arena Lillestrøm. Årets grunnervervdager har et variert program. Tema er erverv for underjordiske anlegg, og det blir presentert det første samferdselsprosjektet hvor man i fullskala har testet ut opsjonsavtaler som en del av grunnerverv.

Seminar i Areal og Eiendom

Tekna Samfunnsutviklerne arrangerte i samarbeid med Høgskulen i Bergen, Bolig og Byplanforeningen og Bergen Arkitektforening åpningsseminar for nye studenter ved masterstudiet i Areal og Eiendom ved Høgskulen i Bergen 19. august. Seminaret samlet rundt 50 deltagere.

Forslag til endringer i matrikkelforskriften sendes ut på høring

Kommunal og Moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i matrikkelforskriften på høring. Det sentrale i forslaget til forskriftsendring er utfyllende bestemmelser knyttet til innføring av en autorisasjonsordning for landmålere som skal bestyre oppmålingsforretninger. Kommunene er fortsatt ansvarlige for oppmålingsarbeidet og skal utpeke landmåler med landmålerbrev for hver oppmålingsforretning.

Urbant jordskifte i Høgsterett

Høgsterett har avsagt dom om fordeling av verdier i eit reguleringsområde i Tønsberg og opphevar lagmannsrettens jordskifteavgjerd. Tønsberg kommune tapte i spørsmålet om korvidt kommunale eigedomar, som i saka i hovudsak er vegar og friområdet, skulle ha andel av netto verdiauke.

Ny internasjonal standard for eigedomsmåling

ILMS er ein ny internasjonal standard for eigedomsmåling. Standarden er utarbeida av eit konsortium av internasjonale organisasjoner. Standarden skal mellom anna underbygge oppnåelse av FNs bærekraftmål.