Nyheter

Høringsuttale til NOU 2019: 17 Domstolstruktur

Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for å utrede domstolenes organisering og avga delutredning om struktur for tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene. Utredningen ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 1. oktober 2019. Utredningen er sendt ut på høring og Tekna har avgitt høringsuttalelse.

Studenter trekkes med i forskningsgrupper

Institutt for eiendom og juss, Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU har en strategi for å trekke studentene med i instituttets forskningsgrupper. For fjerde året på rad publiserer studenter ved instituttet masteroppgaver i Kart og Plan.

Lantmätare i Sverige – yrke utan grenser

Lantmäteriet i Sverige vart etablert i 1628 og har mange hundre års erfaring i kartlegging, eigedomsregistrering og jordfordeling. Organiseringa i Sverige er ulik den vi har i Norge, men dei mange og konkrete arbeidsoppgåvene er samanliknbare. Kvar veke legg Samhällsbyggarna ut eit oppslag der ein lantmätare fortel om livet som landmåler i Sverige – eller «utomlands». Interessant å følgje også for oss i Norge som er interessert i dette faget.

Høring – endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i plan og bygningsloven på høring. Det der forslag til endringer i adgangen for kommunen til å gi dispensasjon gitt i eller i medhold av loven, og forslag om hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med såkalt arealdimensjon.  Det blir også foreslått noen mindre endringer i matrikkelloven.

Hitta dina gränser

Lantmäteriet i Sverige har laga ein informativ film om korleis ein skal finne grensepunkta sine. Sjølv om Sverige og Norge har ganske så ulike system på eigedomsinformasjonsområdet, så er problemstillinga som blir vist, minst like aktuell i Norge som i Sverige. Kart med informasjon om eigedomsgrenser vert nytta feil avdi grensene som kartet viser vert oppfatta som eksakte.

Forslag til domstolstruktur sendes på høring

Domstolkommisjonens hovedanbefaling er å ha færre, men større rettskretser. Den anbefaler også å halvere antall rettssteder, slik at Norge får 22 rettskretser, de fleste med ett rettssted, noen med flere. Justis- og beredskapsdepartementet anbefaler derimot å opprettholde alle dagens rettssteder, men slå sammen rettskretser.