Nyheter

Urbant jordskifte i Høgsterett

Høgsterett har avsagt dom om fordeling av verdier i eit reguleringsområde i Tønsberg og opphevar lagmannsrettens jordskifteavgjerd. Tønsberg kommune tapte i spørsmålet om korvidt kommunale eigedomar, som i saka i hovudsak er vegar og friområdet, skulle ha andel av netto verdiauke.

Ny internasjonal standard for eigedomsmåling

ILMS er ein ny internasjonal standard for eigedomsmåling. Standarden er utarbeida av eit konsortium av internasjonale organisasjoner. Standarden skal mellom anna underbygge oppnåelse av FNs bærekraftmål.

Nasjonale forventningar til planlegginga

Regjeringa legg kvart 4. år fram nasjonale forventningar til kommunal og regional planlegging. Regjeringa har bestemt at FNs 17 bærekraftmål skal vere det politiske hovudsporet for å ta tak i vår tids utfordringer.

Framleis gode søkartal til utdanningane

Det er i 2019 framleis gode tal til utdanningane på fagfeltet. Årets søkjartal reflekterer forøvrig noko av den generelle nedgangen i søkjartala til høgare utdanning.

 

Ivar Hebnes ny leiar i Tekna Samfunnsutviklerne

Årsmøte i Tekna Samfunnsutviklerne vart gjennomført tirsdag 7. mai på Quality Hotel Expo Fornebo. Ivar Hebnes vart vald som nye leiar for det faglege nettverket. Den nye leiaren i Tekna Samfunnsutviklerne er til dagleg leiar i Matricula AS.

Matrikkeldagene 2019 og digital samfunnsutvikling

Ved årets fagdager 7.-8. mai belyser Tekna Samfunnsutviklerne viktige tema innenfor områdene matrikkel og digital samfunnsutvikling. Det er nå et stort fokus på digitalisering for framtidig automatisert forvaltning. Er vi innenfor vårt fagområde riktig skodd med dagens matrikkel og offentlig kartgrunnlag? Dette er spørsmål som vil bli reist og drøftet ved arrangementet. Det er fremdeles ledige plasser så planlegger, grunnerverver, landmåler og matrikkelfører, meld deg på!