Forfatter: Leif Bjarte

Helén Elvestad har disputert for PhD graden ved NMBU

Helene Elvestad disputerte 26. oktober 2018 for PhD graden ved NMBU med avhandlingen «Strøksservitutter i fortettingsprosjekter». Avhandlingen er avlagt ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), Institutt for Eiendom og juss.

Høring om strategi for bygningsdelen i Matrikkelen

Kommunal og Moderniseringsdepartementet har utarbeidet en strategi for det videre arbeidet med bygningsdelen i matrikkelen. Strategien slår fast at «den viktigste funksjonen til bygningsdelen er å gi hver enkelt bygning og bruksenhet en entydig identifikasjon som følger bygningen og bruksenheten gjennom hele levetiden». Det foreslås å åpne for egenrapportering for enkelte opplysninger direkte fra rettighetshaver, dvs. eier, sameier, medlem av borettslag ol.

Grunnervervsdagene 2018 er gjennomført

Grunnervervsdagene 2018 ble gjennomført på Hotel Olavsgaard i Nes 21. – 22. november. Årets arrangement samlet oppunder 50 deltagere. Aktuelle tema var bl.a. Skeidar-utbyggingen på Ski, og Bergens stolthet – Bybanen.

Norge digitalt likevel ikkje stengt for utdanningssektoren frå nyttår

Norge digitalt blir likevel ikkje stengt ned for utdanningsinstitusjonene frå nyttårsskiftet 2018/2019.  Det er Kartverket v/avdelingsdirektør Fylkesavdelingen som melder dette. Dermed vil alle som har BAAT tilgang framleis får tilgang til Norge digitalt over nyttår.

FIG Kommisjon 7 møte i Bergen er gjennomført

FIG kommisjon 7 arbeider med oppgåver knytt til eigedomsregistrering og jordskifte. Kommisjonen har eit årleg møte, og dette årets møte var lagt til Bergen 24. – 28. september. 65 landmålarar og eigedomsekspertar møttest denne veka for å informere og drøfte utviklinga på området.

Autorisasjonsordning for eigedomslandmålarar skal innførast

Forslaget om innføring av fritt landmålarval og overføring av ansvaret for matrikkelføring frå kommunane til Kartverket gjekk ikkje gjennom i Stortinget 15. mars 2018. Stortinget vedtok imidlertid at det skal innførast ei autorisasjonsordning for eigedomslandmålarar. Onsdag 10. oktober hadde KMD invitert utdanningsinstitusjonene for å diskutere utdanningskrav og autorisasjonsprøve.

Ny lærebok – innføring i jordskifterett

Universitetsforlaget har nylig utgitt ny lærebok i jordskifterett. Forfattere er professor Per Kåre Sky og jordskifterettsleder Øystein Bjerva. Den nye læreboken gir en komprimert og lettfattelig fremstilling av jordskiftefaget for studenter på universitets- og høgskolenivå. Boka tar for seg jordskifterettenes ulike sakstyper og belyser både prosessuelle og materielle spørsmål.

Grunnervervsdagene 2018 arrangeres 21. – 22. november 2018

Grunnervervsdagene 2018 blir gjennomført på Scandic Olavsgaard, Skjetten, onsdag 21. og torsdag 22. november. Det blir belyst en rekke dagsaktuelle tema innenfor grunnerverv, som gjennomgang og drøfting av Høyesteretts avgjørelse i Skeidar-saken på Ski.

Matrikkeldagene 2018 er gjennomført

Matrikkeldagene 2018 vart gjennomført torsdag 7. – fredag 8. juni på Quality Hotel Expo Fornebu. Rundt 60 deltakarar fekk høre mellom anna om innføring av kompetansekrav til landmåler og registrering av rettigheter i Matrikkelen. Vidare vart spørsmålet om DOK (det offentlege kartgrunnlaget) kan vere farlig, tatt opp.