Forfatter: Leif Bjarte

Fagdag om seksjonering tirsdag 20. mars

Tekna Samfunnsutviklerne har de siste årene hatt flere arrangementer i samarbeid og alene innenfor tema seksjonering og eierformer i fast eiendom. Vi ønsker å følge opp dette med en årlig fagdag innen seksjonering.

50 % av norske kommuner har 1 eiendomslandmåler

«Landmåleren er en samfunnstjeneste vi alle behøver» sa politiker Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, på Stortinget 3. mars 2016. En spørreundersøkelse gjennomført samme vinter viste at 50 % av de kommunale eiendomslandmålerne var alene i sin kommune. Undersøkelsen viste også at over 70 av landets kommuner ikke hadde noen egen eiendomslandmåler.

Kan et samvirke ved flertallsvedtak sette til side medlemmenes tingsrettslige rettigheter fastsatt i en rettskraftig jordskifteavgjørelse?

I saken LF-2017-39494 behandlet Frostating lagmannsrett gyldigheten av årsmøtevedtak om vinterbrøyting i et veilag organisert som samvirkeforetak. Dommen behandler forholdet mellom jordskifterettens avgjørelse og avgjørelse truffet av samvirkeforetakets årsmøte innenfor samme tema. I likhet med tingretten, kom lagmannsrettens flertall til at årsmøtevedtaket, som nektet vinterbrøyting, var gyldig. Saken tas nå til behandling av Høyesterett.

Eiendomsregistrering i Tyskland – studietur

Det tyske systemet for eigedomsregistering er utgangspunkt for dei nordiske system for eigedomsregistrering. Frå 8. – 13. april arrangerer Høgskolen på Vestlandet studietur til Tyskland i faget LEI116 Eiendomsregistrering og kataster i andre land, for å studere korleis oppmåling, kartlegging og registrering vert utført. Det vert lagt til rette for at også andre interesserte kan delta på studieturen.

Den profesjonelle landmåler gjennomført 9.-10. januar 2018

Den profesjonelle landmåler ble gjennomført under kursdagene i Trondheim 9.-10. januar 2018. Rundt 40 deltagere møttes til interessante foredrag og diskusjoner om behov for, og krav til, fremtidens landmåler og et evt. fritt landmålervalg i Norge. I paneldebatten ble sentrale spørsmål rundt dette drøftet, og det blir her referert til de synspunkt som kom fram.

Høring om oppmåling av eigedom gjennomført

Torsdag 18. januar 2018 kl. 15.00 vart det gjennomført høring om endringar i matrikkellova og endringar i eigarseksjonslova mht endringar i organisering av eigedomsoppmålinga. Tekna Samfunnsutviklerne deltok i høringen og påpekte behovet for kompetansekrav og autorisasjon.