Forfatter: Leif Bjarte

Nytt geodataråd utnevnt

Regjeringa melder at nytt Nasjonalt Geodataråd er utnevnt. Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt, er ny leiar av rådet. Rådet er oppnevnt for 4 år. Rådet skal følgje norsk geodatapolitikk og gje råd om oppfølgjing av nasjonale strategiar for samfunnets felles geografiske infrastruktur som geodatastrategien og digitaliseringsstrategien.

Aktuelt frå KMD om plan og byggesak

Kommunal og Moderniseringsdepartemet har gitt ut en ny veileder som skal vise fylkeskommuner og kommuner hvordan de bruke planlegging for å ivareta barn og unge. Videre har departementet gitt ut to nye rapporter utarbeidet av NIBR ved OsloMet. Den ene rapporten om styring av arealutvikling på områdenivå, den andre rapporten er om grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling.

Regjeringa vernar 28 viktige skogområde

Regjeringa vernar 28 nye skogområde som naturreservat. Stortinget vedtok i 2016 eit mål om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge. Til no er det verna om lag 3,8 prosent av den produktive skogen i landet og nær 5 prosent av det samla skogarealet. Regjeringa er dermed snart halvvegs i målet om vern av 10 prosent av skogarealet.

Domar skal bli gratis tilgjengeleg for alle

Justiskomiteen har bestemt at no skal domar frå det norske rettsapparatet verte gratis tilgjengeleg for alle i digitalisert form. Dei fritt tilgjengelege domane vil bli anonymisert. Domstolsadministrasjonen får i oppdrag å nedsetje ei arbeidsgruppe som skal finne ut korleis tenesta skal kunne verte lansert.

Søkjer ansvarleg redaktør for Kart og Plan

Tekna Samfunnsutviklerne søkjer ny redaktør for Kart og Plan. Ane Lyng har vore redaktør for tidsskriftet sidan 2017, og sluttar ved årsskiftet. Stillingen er eit åremål på 4 år og er honorert. Søknadsfrist er 3. januar 2020.

Nordisk ombudsmannsmøte 2019

Tekna Samfunnsutviklerne har i uke 48 arrangert Nordisk ombudsmannsmøte. Dette er et møte hvor representanter fra ulike nordiske foreninger for landmålere møtes. Det nordiske samarbeidet har lange tradisjoner med årlige møter.

Ny direktør for Statens kartverk

Administrerende direktør Johnny Welle i Entur AS er i statsråd tilsett som direktør for Kartverket i eit åremål på seks år. Welle er utdanna økonomi og har solid erfaring frå teknologibransjen. Han etterfølgjer Anne Cathrine Frøstrup som har vore kartverkssjef i 12 år når hennar andre åremålsperiode går ut 31. mars 2019. Det er ikkje klart når Welle tiltrer.

Forslag til endringer i matrikkelforskriften – høringssvar

Kommunal og moderniseringsdepartementet sendte tidlig i august 2019 ut forslag til endringer i matrikkelforskriften på høring. Det sentrale i forslaget til forskriftsendring er utfyllende bestemmelser knyttet til innføring av en autorisasjonsordning for landmålere som skal bestyre oppmålingsforretninger. Fristen for å gi høringssvar er nå  ute. De mer enn 50 høringssvarene er tilgjengelige på regjeringens sider.

Ledningsregistreringsforskriften er ute på høring

Kommunal og moderniseringsdepartementet har sendt ut ledningsregistreringsforskriften på høring med frist 3. januar 2020 for å gi høringssvar. Departementet skriver at siktemålet med forskriften er å sikre nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Forskriften gir utfyllende bestemmelser til plan- og bygningsloven § 2-3, som foreløpig ikke er satt i kraft i påvente av forskriftsbestemmelser.