Forfatter: Leif Bjarte

Grunnervervsdagene er gjennomført

Grunnervervsdagene 2019 er vel gjennomført med ca. 70 deltakere. I år falt valget på Thon hotell arena Lillestrøm som møtested, noe som viste seg å fungere bra. Hotellet ligger både nært togstasjonen og er nyoppusset. Grunnervervsdagene bydde på varierte og interessante tema.

Faglig møte – høring om matrikkelforskriften er gjennomført

Etter flere år med kurs, workshop, debatt og høringsuttalelser er denne runden med endringer av matrikkellov og matrikkelforskrift i ferd med å lande. Endringer i matrikkelforskriften kom på høring 1. august og Samfunnsutviklerne inviterte til faglig møte om matrikkelforskriften 25. oktober 2019. Møtet ble streamet og tilgjengelig på nett.

Domstolkommisjonens første delutredning er klar

Domstolkommisjonens første delutgreiing var klar 1. oktober 2019 med skisse til konkret lokaliseringsstruktur for tingrettane, jordskifterettane og lagmannsrettane. Det vert tilrådd samlokalisering av jordskifterett og tingrett. Fleirtalet i kommisjonen tar i denne omgangen ikkje stilling til om tingrettane og jordskifterettane skal samanslåast.

 

Ny forvaltningslov – høringsfrist 15. desember

Forvaltningslovutvalget la fram si utgreiing i mars 2019, og i juni sender Justis- og beredskapsdepartementet ut på høyring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. I utgreiinga vert det foreslått ny forvaltningslov. Høyringsfrist er 2.12.2019.

Nytt overskjønn vedrørende Skeidarsaken i Ski

Høyesteretts avgjørelse i Skeidar-saken HR-2018-1715-A der overskjønnet ble opphevet medfører at kapitaliseringsrenta skal fastsettes konkret ved erstatning for avståelse av næringsareal. En standardrente på 4% skal ikke uten videre legges til grunn. Et nytt overskjønn er nå gjennomført.

Departementet svarer på spørsmål om utøvelse av skjønn etter pbl § 29-4

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse svart på spørsmål om skjønn etter pbl. § 29-4 – om et byggverks plassering, høyde og avstand fra nabogrense, og hvorvidt vurderingen av betydelig ulempe er underlagt rettsanvendelsesskjønn eller fritt skjønn.  Etter Departementets oppfatning er vurderingen kommunen gjør når den godkjenner et byggverks plassering og høyde etter pbl. § 29-4 første ledd underlagt kommunens frie skjønn. Det frie skjønnet innebærer at kommunen kan velge mellom ulike lovlige løsninger når den fatter vedtak.

FIG Working Week 2020

FIG Working Week 2020 vert arrangert i Amsterdam 10. – 14. mai 2020. Temaet for arrangementet er Smart Surveyors for Land and Water Management, eit tema som bør trekke mange deltakarar frå Norge. Frist for å levere inn abstract for foredrag er 1. november, frist for peer reviewed paper (abstract og full paper) er 1. oktober.

FIG Commission 7 Annual Meeting – Seoul 5. – 9. august 2019

Etter at FIG Kommisjon 7 i 2018 møttes i Bergen i september, var det Seoul i Sør-Korea som var møtestad ved årets møte som vart arrangert 5. – 9. august. Det var Kartverket i Sør-Korea, LX, som var vertskap. Det vart eit svært godt gjennomført møte med sterk fokus på teknologi. FIG kommisjon 7 er den internasjonale landmålarorganisasjonen FIG sitt «ekspertforum» for land administration  – matrikkel og eigedomsregistrering. Det er fokus på behovet for korrekt eigedomsinformasjon i Sør-Korea, for å sikre eit korrekt eigedomskart vert deler av Sør-Korea målt opp på nytt.