Forfatter: Leif Bjarte

Endringer i gjennomføring av kurs

Tekna Samfunnsutviklerne må også gjøre endringer i kursprogrammet som følge av corona. Grunnervervsdagene og seksjoneringsdagene utsettes til 2021. Mer informasjon om nye datoer kommer vi tilbake til.

Det avholdes forøvrig nettkurs/seminar innen mekling og rettsmekling i september. Mer informasjon kommer snart. Det undersøkes også om det kan avholdes seminar innen landmåling. Mer informasjon kommer.

Høringsmøte på nett om ny gatenormal i Oslo

Ny gatenormal er på høring i Oslo. «Den nye gatenormalen skal ivareta ambisiøse klimamål, og gjøre Oslo grønnere og mer robust mot klimaendringer», står det å lese på Oslo kommunes nettsider. Tekna Samfunnsutviklerne i samarbeid med Tekna Klima inviterte medlemmer og andre interesserte til høringsmøte på nett 3. juni angående fremtidens gatenormal i hovedstaden. Det var rundt 60 påmeldte (ca. halvparten deltok) og det kom inn flere spørsmål og kommentarer.

Høringsuttale til NOU 2019: 17 Domstolstruktur

Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for å utrede domstolenes organisering og avga delutredning om struktur for tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene. Utredningen ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 1. oktober 2019. Utredningen er sendt ut på høring og Tekna har avgitt høringsuttalelse.

Studenter trekkes med i forskningsgrupper

Institutt for eiendom og juss, Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU har en strategi for å trekke studentene med i instituttets forskningsgrupper. For fjerde året på rad publiserer studenter ved instituttet masteroppgaver i Kart og Plan.

Lantmätare i Sverige – yrke utan grenser

Lantmäteriet i Sverige vart etablert i 1628 og har mange hundre års erfaring i kartlegging, eigedomsregistrering og jordfordeling. Organiseringa i Sverige er ulik den vi har i Norge, men dei mange og konkrete arbeidsoppgåvene er samanliknbare. Kvar veke legg Samhällsbyggarna ut eit oppslag der ein lantmätare fortel om livet som landmåler i Sverige – eller «utomlands». Interessant å følgje også for oss i Norge som er interessert i dette faget.

Høring – endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i plan og bygningsloven på høring. Det der forslag til endringer i adgangen for kommunen til å gi dispensasjon gitt i eller i medhold av loven, og forslag om hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med såkalt arealdimensjon.  Det blir også foreslått noen mindre endringer i matrikkelloven.