Minneord Lars Christoffer Mork Gundersen

Lars Mork Gundersen

Lars var født i 1960 og vokste opp på Hamar. I 1987 giftet han seg med Gurid Lunde og de fikk barna Christoffer og Eirik.

Etter videregående skole utdannet han seg til agronom ved Jønsberg Landbruksskole. Deretter gikk han i perioden 1980-1982 på Jordskifteskolen på Stend i Fana utenfor Bergen, og utdannet seg her til ingeniør/jordskiftetekniker. Etter avsluttet utdanning jobbet Lars 5 år med oppmåling. Først for Statens vegvesen som ingeniør – anlegg og deretter for Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK), -som avdelingsingeniør. I 1987 startet han på NLH og ble i 1990 utdannet som Jordskiftekandidat med fagretning Eiendomsutforming.

I perioden 1990-1992 var Lars ansatt i Luftfartsverket og jobbet som avdelingsingeniør og leder av planutvalget ved fem flyplasser. I 1992 ble han ansatt som Eiendomssjef og i perioden 1992-1995 var han Luftfartsverkets leder av grunnervervet i forbindelse med Hovedflyplassutbyggingen. I 1995 fikk han utvidet sitt ansvarsområde til også å omfatte Markedsavdelingen i Luftfartsverket, slik at han da var Avdelingsleder for Marked og Eiendom. Perioden med hovedflyplassutbyggingen var krevende, med mye oppmerksomhet og til dels kritisk mediefokus. Prosessen med gjennomføringen ble i ettertid kritisk gjennomgått og det ble blant annet i 1999 nedsatt et offentlig utvalg og utarbeidet en NOU rapport  (Silkosetrapporten) som evaluerte prosjektplanleggingen og  gjennomføringene av grunnervervsarbeidene.  Mange som driver med prosjektgjennomføring har i ettertid hatt nytte av disse erfaringene. På markedssiden skjedde det mye i denne perioden. Markeds- og eiendomsavdelingen bidro med svært viktige bidrag i kommersialiseringen og avtaleutviklingen. Avdelingen innførte endrede kontraktstyper og innhold. Samarbeid med markedsaktørene og bruk av profittfordeling ga vesentlig økning av flyplassinntektene. For første gang i historien passerte Luftfartsverket i løpet av denne perioden 1 milliard kroner årlig i rene kommersielle inntekter. Inntektene ble blant annet brukt til å bygge opp de mindre lufthavnene, og dette har bidratt til at vi i dag har et nettverk av flyplasser med god standard i Norge. I 1998 hospiterte Lars  ved Sydney International Airport – Australia, hvor han drev med forretnings- og eiendomsutvikling.

I 2000 ble Lars ansatt som direktør for Boligdivisjonen ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Her hadde han ansvar for forvaltningen av alle studentboligene til SiO. I perioden 2002 – 2004 arbeidet han også i en Styringsgruppe for ”studentsiloen i Oslo”. Dette var et banebrytende prosjekt hvor en gammel kornsilo ble ombygd til studentboliger.  Prosjektet er i mange sammenheng brukt som et eksempel på innovativ eiendomsutvikling i Oslo. Med Lars som direktør, ble Boligdivisjonen omgjort til en smidig, kunderettet organisasjon med stor utviklingskraft og takhøyde.

I 2005 ble Lars ansatt som Administrerende direktør for Det kgl. Selskap for Norges Vel, en ideell og uavhengig medlemsorganisasjon med historie helt tilbake til 1809. I perioden 2005-2014 ledet han selskapet gjennom økonomisk krevende tider til en velfungerende og økonomisk solid organisasjon med prosjekter i 9 land.  Omstillingen av virksomheten ble gjennomført på grunnlag av eiendomsutvikling og forvaltning. Gjennom dette arbeidet fikk Lars også ytterligere internasjonal erfaring da han fulgte opp bistandsprosjekter innenfor næringsutvikling i Tanzania, Mosambik, Madagaskar, Makedonia, Kosovo, Vietnam, Antigua, Grenada og Nicaragua.

I 2014 valgte Lars å starte opp eget eiendomsrådgivningsselskap – Logos Eiendom AS. I starten jobbet han mye for offentlig sektor, mens det de siste årene var overvekt av oppdrag for private oppdragsgivere.  Arbeidene besto i å følge opp eiendomsrelatert virksomhet og fast eiendoms rettsforhold, strategi, utviklingsprosesser og politiske beslutningsprosesser og til faglig operative aktiviteter som nabokontakt i ervervssaker, utvikling av avtaler og forhandlinger.  Prosjektene varierte fra ulike eiendomsutviklingsprosjekter, forvaltning, jordskifte, erverv og verdivurderinger. I den siste tiden arbeidet Lars mer og mer som fagspesialist innenfor verdsetting og som sakkyndig rådgiver. Han deltok også  som sakkyndig vitne i flere rettslige skjønn.

Noen av delprosjektene han hadde oppdrag i var utbygging av E6 i Trondheim og Malvik kommuner, flere oppdrag for Bane NOR knyttet til jernbaneutbygging, utvidelse av kampflybasen på Ørlandet, Nasjonalt beredskapssenter Taraldrud i Nordre Follo kommune og ny E18 i Hobøl kommune. Det må også nevnes at Lars i 2012-2013 deltok i en både spesiell og stor eiendomstransaksjon/makeskifte der tomtearealene på og rundt Exporamasenteret i Skedsmo ble kjøpt og delvis makeskiftet med et utviklings-, tomte- og skogområde på 52 000 dekar på Fosen i Trøndelag.

Lars hadde også rettshjelperbevilling for fagområdet – Fast eiendoms rettsforhold.

Lars  har også hatt mange styreverv, blant annet:

  • 2014 Forskningsrådet – Evaluering av senter for Innovativ forskning
  • 2010 – 2012 – Øygarden visningssenter for ørret og laks – styremedlem
  • 2008 – 2013 – Royal Norwegian Society for Development, Tanzania – styreleder
  • 2006 – 2014 – Norvel Eiendom AS – styreleder
  • 2006 – 2009 – Eiendomsutviklingsselskapet Øverland Mijøgrend AS – styremedlem
  • 2004 – 2007 – Tekna – Etisk Råd
  • 2000 – 2005 – Eiendomsselskapet Collegium Novum AS – styremedlem

De som har jobbet sammen med Lars Mork Gundersen minnes ikke bare den engasjerte og dyktige fagmannen innenfor eiendomsfaget, men også en person som elsket krevende oppgaver og å diskutere komplekse eiendomsutfordringer og å finne løsninger på disse. Han  taklet tøffe forhandlinger godt, og jobbet hardt for å komme til enighet i minnelighet. Aller best likte han seg sammen med arbeidskollegene og partene når de under arbeidet tok seg tid til en kopp kaffe, løftet blikket og tenkte helhet. Lars var god til å lytte og høre hva de andre mente var de beste løsningene. Gode råd, tanker og ideer tok han med videre både i den aktuelle saken og i andre saker. Lars var også god på nettverksbygging og han hadde kontakter i alle ledd i samfunnslivet. Han var samtidig svært opptatt av å styrke posisjonen til jordskiftekandidaten/de som er utdannet master i eiendom. Gjennom en årrekke har han bidratt til å synliggjøre hva jordskiftekandidaten har av kompetanse. Kanskje ikke mest mot egne fagmiljøer, men heller ved å markedsføre jordskiftekandidaten overfor andre fagprofesjoner. Vi som har samme utdanningen, skal være svært takknemlig for at Lars tok på seg denne oppgaven.

I 2007 kjøpte familien gården Dignes i Modum. Der brukte Lars mye tid på renovering av hus, drift av jorda og skjøtsel av skogen. Han likte godt kombinasjonen av praktisk arbeid på gården og en jobb som eiendomskonsulent med hjemmekontor – med flott utsikt over Tyrifjorden. Han trivdes også i lokalmiljøet og fikk tillitsverv både i utmarkslag og i veglag. Dessverre ble det gode liv på gården avbrutt så alt for tidlig.

Lars var en usedvanlig jovial kar, alltid blid og alltid til stede. En omgjengelig mann som kom godt overens med alle. De som var så heldig å bli kjent med Lars kommer alle til å savne ham. Våre tanker går til de etterlatte, Gurid og sønnene.

Vi kolleger lyser fred over Lars Christoffer Mork Gundersens minne.

Steinar Elden
Johan Enger
Guri Bergo
Jan Ivar Lunde
Arild Sunde
Britt K. Christensen