Regjeringa vernar 28 viktige skogområde

Foto: jplenio, pixabay.com

Regjeringa skriv på sine sider: «Samarbeidet om frivillig vern av privateigd skog starta i 2003 og har blitt ein suksess. Til no er nær 600 skogområde blitt verna i dette samarbeidet mellom miljømyndigheitene og skogeigarorganisasjonane. Statskog SF eig eitt av områda i dette vernevedtaket. Dei andre områda er eigd av private og inngår i samarbeidet om frivillig vern av privateigd skog. Interessa for frivillig skogvern er stor.»

Les meir om det frivillige skogvernet på Regjeringa sine sider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vernar28viktigeskogomrade/id2681300/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2006.12.2019&utm_content=Klima-%20og%20milj%C3%B8departementet