Ledningsregistreringsforskriften er ute på høring

Foto: L.B.Mjøs

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i høringsnotatet at man ved forskriften foreslår utfyllende regler,
bl.a. om:
hva som skal regnes som ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og
vassdrag
• hvem som skal regnes som anleggseier,
• krav til dokumentasjon av slike anlegg, inkludert krav til innmåling,
stedfestingsnøyaktighet og pålitelighet
• krav til informasjonsinnhold og utvekslingsformater
• plikt til å utlevere og tilbakerapportere informasjon og annen behandling av slik
informasjon
• frister for å utlevere og tilbakerapportere informasjonen og for påvisning
• adgangen til å ta vederlag for å utlevere og tilbakerapportere informasjon og for
påvisning

Gå til høringsbrev m.v. her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-forskrift-om-innmaling-dokumentasjon-og-utlevering-av-geografisk-informasjon-om-ledninger-og-annen-infrastruktur-i-grunnen-sjo-og-vassdrag/id2670258/