Forslag til endringer i matrikkelforskriften sendes ut på høring

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet skriver i høringsnotatet:

Kommunene er ansvarlige for oppmålingsarbeidet og skal peke ut landmåler med landmålerbrev for hver oppmålingsforretning, jf. matrikkellova § 35 som vedtatt.
Kommunene må ha ansatt landmåler med landmålerbrev, eller sørge for at oppmålingsforretningen blir bestyrt av landmåler med landmålerbrev fra interkommunalt
samarbeid eller ved innleid konsulenthjelp. I startfasen vil kommunene trenge noe tid for å kunne klare å oppfylle lovens krav.

For brukerne, herunder utbyggere, vil et kompetanseløft, som autorisasjonsordningen innebærer, gi økt trygghet og tillit i forhold til landmålerens arbeid. 

I tillegg til autorisasjonsordningen foreslår departementet en rekke andre endringer som skal føre til forbedringer. Det skal bli mulig å registrere rettigheter i matrikkelen, og det lempes på regelverket for at kommunen kan rette feil i matrikkelen. Registrert eier og registrert fester skal fremdeles varsles om rettingen dersom rettingen ikke gjelder rene registertekniske forhold.

Tekna Samfunnsutviklerne oppfordrer medlemmene til å være aktive og delta med innspill til høringen.

Gå til høringsbrev m.m. her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—innforing-av-krav-om-landmalerbrev-mv.-forslag-til-endringer-i-matrikkelforskriften/id2663516/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2001.08.2019&utm_content=Plan,%20bygg%20og%20eiendom