Matrikkeldagene 2019 og digital samfunnsutvikling

 

Eiendomsgrenser – Matrikkelkart – Rettspraksis – Digital forvaltning.
Leder for de danske landinspektører Torben Juulsager vil orienterer om digital forvaltning i Danmark og landmålers rolle. Den danske landinspektøren er ansvarlig for at grensene i matrikkelen skal være korrekte. Leikny Gammelmo, som nå er ansatt i Kartverkets matrikkelavdeling, har tatt en PhD ved NMBU om forsvarlig saksbehandling på dette området i Norge. Leikny vil presentere sentral funn i sitt doktorarbeid. Matrikkelavdelingen ved Lars Elsrud og Siri Linn Ektvedt gjør rede for arbeidet i Norge med «autoritative data» og med å kvalitetssikre matrikkeldata. På dette området skal det legges ned mange ressurser. Magnus Billing, også fra Kartverket, gjør rede for det opprydningsarbeidet som må gjøres i matrikkelen i forbindelse med kommunesammenslåinger.

Hva tenker de unge som utdanner seg for å gå inn på dette området? Bachelorstudent Ole Martin Aune Nilsen fra Høgskolen på Vestlandet vil si noe om hva tanker studentene har om å bli matrikkellandmåler. Leiv Bjarte Mjøs, lærer ved Høgskolen på Vestlandet, vil snakke om matrikkelen og om vi kan stole på den. Er den «fit-for-purpose»? Finnes det «juridiske» linjer i kart, i så fall hvilke, og bestemt av hvem? Karen Eg Taraldrud fra NMBU vil gjøre rede for hva vi har av sentral rettspraksis omkring eiendomsgrenser og bruk av registerdata. Helge Nysæter, Høgskolen på Vestlander,  forsker på hvilken betydning koordinater har, og hvordan nøyaktighetsangivelsene i matrikkelen må fortolkes. Når og hvorfor startet landmåleren med å registrere koordinater, og hva var formålet da, og har dette formålet endret seg? Spikrer koordinater en eiendomsgrense fast i terrenget?

Autorisasjon / kompetanse-krav
En av de siste års sentrale hendelser på fagområdet er Stortingets vedtak om autorisasjonsordning for landmålere – tildeling av «landmålerbrev».  Arve Leiknes, Høgskolen på Vestlandet, vil drøfte dette og det vil bli diskutert hva som kan bli resultatet av ordningene med «landmålerbrev». Vil det bli etablert en landmålerprofesjon i Norge, tilsvarende som i Danmark?

Fokus på digitalisert saksbehandling.
Olaug Nesheim fra Direktoratet for byggkvalitet vil gjøre rede for digital byggesaksbehandling, og Jorunn Kragseth vil gjøre rede for Norkarts løsninger for løsninger slik de vil bli tilgjengeliggjort for innbyggerne. Cathrine Marstein Engen/Tor Olav Almås fra Norconsult Informasjonssystemer AS vil informere om digitale løsninger for kommunal saksbehandling etter plan- og bygningsloven, og Kristine Jeanette Jøringsli fra Domstoladministrasjonen vil informere om digitale domstoler og LOVISA. Trine Nohr fra Kommunal og moderniseringsdepartementet tar opp spørsmålene om deltagelse og medvirkning i planlegging. Det internasjonale perspektivet vil bli ivaretatt av Jesper Paasch fra Lantmäteriet i Sverige som vil gjøre rede for hva en 3D matrikkel er og mulige konsekvenser en 3D matrikkel har for planleggingen.

Hva er blokkjede-teknologi, og hvordan vil denne type teknologi innvirke på eiendomsutviklingen? Om dette vil Stein Bjørnstad fra Blockchangers foredra.

Sjur Dyrkolbotn fra Høgskolen på Vestlandet vil gjøre rede for LEILA, som er et forskningsprosjekt som er på trappene ved Høgskolen og som fokuserer på lov og etikk og robotisering av saksbehandling i arealadministrasjon og eiendomsutvikling.

Faglig møte og sosialt samvær
Denne gang samles to arrangementer til ett sted. Dette er en flott anledning til å få mye faglig påfyll i trivelig lag. Årsmøtet i Samfunnsutviklerne avholdes på slutten av første dag av arrangementet.