Autorisasjonsordning for eigedomslandmålarar skal innførast

Stortinget vedtok endringar i matrikkellova som medfører at det no skal innførast autorisasjonsordning for landmålarar.

Etter ny § 35 vil det bli krav om at kommunen skal peike ut ein landmålar for kvar oppmålingsforretning. Landmålaren må ha gyldig landmålarbrev. Ny § 38 har bestemmelser om krav til tildeling og tilbakekalling av landmålerbrev, herunder at det er krav om ein godkjent autorisasjonsprøve.

Eit mål med møtet var å starte opp arbeidet med å avklare ein relevant fagkrets for den framtidige eigedomslandmålarutdanninga i Norge. Det kan også bli aktuelt å leggje deler av autorisasjonsordninga til Høgskoler/Universitet, f.eks. ved at høgskoler/universitet gjennomfører autorisasjonsprøven.

Her finn du endringslova til matrikkelova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-04-20-12

Følgende møtte i departementet den 10. oktober:

Kartverket: Ola Høydal, Ivar Lindseth, Karen Setnes

HVL: Helge Nysæter, Arve Leiknes, Leiv Bjarte Mjøs

KMD: Dag Høgvard, Cathrine Rosmer

NMBU og NTNU Gjøvik måtte melde frafall til møte pga sykdom.