Detaljregulering som avviker fra kommuneplanens arealdel

Bildet viser Plankart Ringveien 25A

Saken gjelder detaljeregulering i Hokksund over to eiendommer på ca. 3000 m2.

Ombudsmannen skriver i sin uttalelse, sitat:

«Dersom Øvre Eiker kommune ved vedtakelsen av kommuneplanens arealdel hadde ønsket så høy areal­utnyttelse i dette sentrumsnære området, må en kunne forvente at dette hadde materiali­sert seg i en høyere utnyttelsesgrad. Når så ikke er tilfellet, kan ikke så høy utnyttelse anses å være tilstrekkelig utredet ved kommuneplanens arealdel. Når det gjelder de nasjonale føringene som nevnes, må også disse forut­settes fulgt opp i kommuneplanens arealdel. De kan vanskelig tillegges slik generell vekt ved en konkret tolkning av om det foreligger vesentlige avvik fra overordnet plan.

Etter en konkret vurdering er ombudsmannen kommet til at detaljreguleringen har «vesentlige avvik» fra kommuneplanens arealdel, jf. den nå opphevede bestemmelsen i pbl. § 12-3 tredje ledd annet punktum. Som nevnt over tilsier henvisningen til § 4-2 annet ledd at det i slike tilfeller er krav om konsekvensutredning. Manglende konsekvens­utredning er en saks­­behandlingsfeil.»

Les Sivilombudsmannens uttalelse her.