Kan et samvirke ved flertallsvedtak sette til side medlemmenes tingsrettslige rettigheter fastsatt i en rettskraftig jordskifteavgjørelse?

Foto: Adresseavisen

Det var dissens i saken. Jordskiftelagdommeren var uenig med rettens flertal og uttaler bl.a: «Det kan likevel ikke legges til grunn at et jordskifte som er blitt rettskraftig med bindende virkning for samtlige medlemmer i et samvirkeforetak, kan settes til side ved et flertallsvedtak truffet av de samme medlemmer. Da vil den mulighet partene har til å løse eiendoms- og bruksrettslige problemer gjennom bruk av jordskiftelovens virkemidler i slike tilfeller være uten reell betydning.»

Saken er berammet i Høyesterett til 18. april 2018.