Domstolkommisjon vurderer ny organisering av domstolane

 

Mandatet er i hovudsak:

  • Domstolane sin uavhengigheit
  • Struktur
  • Organisering
  • Effektivitet/digitalisering av arbeidsprosessane
  • Oppgåver inn og ut

For jordskifterettane blir det truleg mest spanande omkring framtidig struktur og organisering. Vil det verte aktuelt å slå jordskifterettane saman med tingrettane?

Gå til Regjeringens sider og les kommisjonens mandat:

https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/tidsbegrensede-styrer-rad-og-utvalg/domstolkommisjonen/id2565732/