Tekna Samfunnsutviklerne og fritt landmålervalg

 

Arve Leiknes er Instituttleder ved Institutt for byggfag ved Høgskolen på Vestlandet og leder i Tekna Samfunnsutviklerne.

Noe av problemet med dagens system er at det er vanskelig å se hvem som er ansvarlig når noe går galt, sier Leiknes. Han uttrykker stor tilfredshet med at det nå blir foreslått autorisasjon av ansvarlig landmåler og kompetansekrav. Dette er helt nødvendig for å kvalitetssikre oppmåling og matrikkelføring slik at bedre kvalitet i matrikkelføring og matrikkel kan oppnås. At begrepet ansvarlig landmåler nå blir innført ser Leiknes på som et meget viktig grep.

«Tekna har tatt en viktig og førende rolle med konstruktive innspill til departementet, og vi har fått gehør for mange av våre synspunkter og krav. Blant annet har vi påpekt behovet for at en autorisert og profesjonell landmåler må ha plikt til å undersøke og opplyse en sak, og dette har departementet fulgt opp med en presisering i § 36 om at den ansvarlige landmåleren skal undersøke relevante dokumenter.»

Leiknes mener videre at det er synd at utøverne på området synes mest opptatt av spørsmålet om eiendomsoppmålingen skal utføres i offentlig eller privat regi og om hvordan prisingen utføres, og viser i den henseende til diskusjonsgruppen Landmålere på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/2345686810/?fref=ts

Spørsmålet om oppgaven skal utføres i offentlig eller privat regi er et politisk spørsmål, påpeker Leiknes. Det bør heller fokuseres på at oppgaven blir utført med god kvalitet. Tydelig kompetansekrav og autorisasjon kan bidra til bedre kvalitet.

Når det gjelder prising så bør det etableres prismodeller som er forståelig for grunneierne som skal ha målt opp. Det fungerer godt i både offentlig og privat virksomhet i nabolandene våre.

«Vi finner en rekke eksempler på at oppmåling fungerer godt i offentlig regi, vi trenger ikke gå lenger enn til vår naboland Sverige der det statlige Lantmäteriet har et totalansvar for både oppmåling og registre, og vi kan gå til vår andre naboland i sør, Danmark, der eiendomsoppmålingen fungerer godt organisert som en privat bransje. «Utøverne burde vært mye mer opptatt av å ha fokus på hvordan skape kvalitet i den oppgaven som utføres og dermed kvalitet i matrikkelen», påpeker Leiknes, og «at det ikke er nøyaktig oppmåling som er den største utfordringen, men å skape hensiktsmessige grenser når nye eiendommer blir etablert og sørge for at når en eksisterende grense blir oppmålt og registrert så blir det etablert samsvar mellom kart og den grensen som gjelder mellom grunneierne».

Leiknes legger til at «det er mange flinke landmålere i privat og offentlig virksomhet, vi får håpe de faglig dyktige landmålerne tar en ledende posisjon i utviklingen av en landmålerprofesjon».

Se pressemelding på Tekna sine sider:

https://www.tekna.no/aktuelt/tekna-gjennomslag-for-landmalere/

Les forslaget på KMD sine sider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-mer-effektiv-eiendomsoppmaling/id2557425/