Endringer i plan- og bygningsloven

Det sies at kommunens saksmengde vil reduseres med ca 20 %. For tiltak som kan oppføres uten å sende inn søknad skal det, når tiltaket er ferdig, meldes inn byggets plassering til kommunen. De nye reglene fjerner ikke krav om at tiltaket skal være i tråd med lov, forskrift og gjeldende arealplan for området. Det er tiltakshaver selv som må kontrollere at disse forholdene er i orden og be om ne forhåndskonferanse eller annen veiledning fra kommunen når han eller hun er i tvil. Tiltaket må heller ikke være i konflikt med annet regelverk som naturmangfoldloven, markaloven eller kulturminneloven.

Informasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet finnes her!

Informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet finnes her!