Stemningsrapport om seksjonering

Kurset Seksjonering og andre eierformer i fast eiendom i Kristiansand var en del av Tekna-uken 2014. Hovedtema var behandling av seksjoneringssaker etter dagens lov og eierseksjonsutvalgets forslag til endringer. I tillegg ble det gitt innføring i andre eierformer i fast eiendom.

Det er stort engasjement rundt seksjonering og samtalene rundt aktuelle problemstillinger var å høre både i forbindelse med foredragene og i pausene. Det er knyttet store forventninger til revisjonen og den ble nok mottatt svært ulikt. NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven er tilgjengelig her. I rapporten påpekes det at det er få klagesaker når det gjelder seksjonering. Dette kan skyldes at utbygger ikke har tid til å gjennomføre en klagesak og «bare retter seg» etter kommunens krav. Allikevel havner noen saker hos Fylkesmannen. Det har også blitt saker i de ordinære domstolene. En av sakene for Høyesterett er Heisdommen. Nyhetssaken kan leses her og dommen fra Lagmannsretten her. Denne dommen har fanget interessen til Fredrik Høgestøl som søkte om støtte til å delta på arrangementet i Kristiansand. NJKF vil gjerne bidra til faglig utvikling og deltagelse blant studentene. Her er mer om oppgaven og hans inntrykk av dagene:

«Jeg er student ved NMBU Ås på femte året og i september fikk jeg være med på et av to seminarer om seksjonering i regi av NJKF, faglig gruppe av TEKNA.

Bakgrunnen for at jeg fikk være med er at jeg skal skrive en masteroppgave om den såkalte «Heisdommen RT-2013-1508», en høyesterettsdom der domstolen bestemte at selv urimelige vedlikeholdsutgifter i hovedsak skal fordeles etter sameiebrøk og ikke etter nytte. Tre av blokkene som ikke hadde heis måtte derfor være med på å spleiselaget når de andre fire blokkene skulle ha en fullstendig utskiftning av heisene sine. Det er mange som stusset over denne dommen da den ble avsagt og dette kom opp i det årlige tingsrettskurset hos Juristenes Utdanningssenter.

Siden jeg skal skrive om eierseksjonssameierett så måtte jeg også lære meg alt om feltet. Jeg har vært så heldig å få tingsrettsforeleser Einar Bergsholm som veileder, og kort tid etterpå fikk jeg også NJKFs Leikny Gammelmo med på laget.

I september gikk derfor turen til Kristiansand og NJKFs seksjoneringsseminar. Veileder og førstelektor Einar Bergsholm var først ute med å forelese om begreper og det fulgte tett på med introduksjon til boligrett, eierseksjonsloven, introduksjon for og drift av eierseksjonssameier og videre til forholdet mellom seksjonssameier og andre lover.

Etter en fortreffelig middag og et par timer søvn var det duket for hovedpunktet under seminaret: Presentasjon av revisjonen av eierseksjonsloven. Siden det kommer en ny lov var det viktig for meg at ikke paragrafen min berøres, og jeg kunne pustet lettet ut. Det var også duket for debatt med et svært høyt faglig nivå.

Jeg må bare takke NJKF for å gi meg såpass godt grunnlag for min masteroppgave. Hvis alt går i orden vil den ligge i BRAGE rundt juni! Det var et svært lærerikt seminar med mange hyggelige folk som virkelig brenner for sitt fagfelt. Etter to dager på eierseksjonsseminar kan jeg definitivt si at det er disse man lærer mest av!»

Leikny Gammelmo