Nytt fra rettspraksis

I overskjønnet i sak  LE-2009-198597 har Eidsivating lagmannsrett fastsatt erstatning for dyrket mark baser på hhv. korn- og potetproduksjon. Bruksverdi på potetjord i 4 års omløp med ett år hvete og to år bygg ble satt til kr 40 pr. m2.

I sak LE-2009-198597 som var et overskjønn for deler av tiltaksjordskifte ved fremføring av ny Rv. 2 på strekningen Kløfta – Nybakk ble det fastsatt erstatning for en eiendom som før inngrepet besto av ialt 52 da, fordelt på 21,1 da dyrket mark, 18,6 da skog og 12,6 da beite, og etter inngepetareal 20,5 da, fordelt på 9,1 da dyrket mark, 0,6 dekar skog . Lagmannsretten fant at landbruksmyndighetene for en slil eiendom ville ha nedtonet priskontrollen, og erstatningen ble etter en helhetsvurdering satt til 300.000,-