Krafttak for landskap

Reglementet for mastergradsstudiet ved UMB fastslår at gradsroppgaven skal diskuteres ved muntlig eksamen. ILP har i noen år nå valgt å gjennomføre dette som en foredragsserie.

 Seminardagen, har blitt en fagarena for ansatte, studenter, sensorer, eksterne fagfeller og -venner på ILP. 

 Nærmere 50 studenter fremla og forsvarte sine masteroppgaver som parallelle presentasjoner, over et vidt spenn fra vannkraft og tingsrett via eierstrategier til bærekraftig byutvikling. Noe for enhver smak. Foredragene ble gjennomført ved at studenten først presenterer mastergradsoppgaven. Det blir gitt 25 minutter til å presentere oppgavens problemstilling, gjennomføring og hovedkonklusjoner/løsninger. Ekstern sensor gir deretter en beskrivelse og hovedkritikk av oppgaven med påfølgende drøfting med studenten. Veileder (Intern sensor) kommer med utfyllende kommentarer og spørsmål.