Forhandlingsprosessens påvirkning på parters relasjoner

Studentene Marte Susanne Tveit Amlie og Berit Lillebudal Sandnes ved NMBU har skrevet masteroppgave om parter i jordskifteretten, og hvordan relasjonene deres ble påvirket av forhandlingsprosessen i forbindelse med bruksordning for vei etter jskl. av 1979 § 2 første ledd bokstav c. Tekna Samfunnsutviklerne har gitt støtte til feltarbeidet. Studentenes «reisebrev» gjengis her.

Tekna Samfunnsutviklerne og fritt landmålervalg

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har lagt fram forslag til endringer i matrikkelloven som vil medføre at eiendomsoppmåling vil bli utført som profesjonsregulerert privat tjenesteyting. Leder i Tekna Samfunnsutviklerne Arve Leiknes vurderer her lovforslaget og konsekvenser dersom forslaget blir vedtatt.

Nye mastere i Areal og Eigedom ved Høgskulen på Vestlandet

Det var auka etterspørsel etter arealplanleggjarar og jordskiftedomarar som førte til at Høgskulen på Vestlandet i 2015 etablerte ei ny masterutdanning for dette fagfeltet. De fire første masterar har no avlagt eksamen og er ute i arbeid.

Eierseksjonsloven i ny drakt?

Den 22. mai kom Innst. 308 L (2016–2017) og foreløpig dato hvor saken behandles i Stortinget er 29. mai. Komiteens tilrådning er «vedtak til lov». Under seksjoneringsdagene 2017 vil vi belyse endringer i loven, hvordan skal seksjoneringssaker gjennomføres, hva tenker utbyggere, tinglysingen og hva gjør kommunen.

Eldre nyheter