Seminar i Areal og Eiendom

Tekna Samfunnsutviklerne arrangerer i samarbeid med Høgskulen i Bergen, Bolig og Byplanforeningen og Bergen Arkitektforening åpningsseminar for nye studenter ved masterstudiet i Areal og Eiendom ved Høgskulen i Bergen. Seminaret er uten kostnader, men det er krav om påmelding.

Forslag til endringer i matrikkelforskriften sendes ut på høring

Kommunal og Moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i matrikkelforskriften på høring. Det sentrale i forslaget til forskriftsendring er utfyllende bestemmelser knyttet til innføring av en autorisasjonsordning for landmålere som skal bestyre oppmålingsforretninger. Kommunene er fortsatt ansvarlige for oppmålingsarbeidet og skal utpeke landmåler med landmålerbrev for hver oppmålingsforretning.

Urbant jordskifte i Høgsterett

Høgsterett har avsagt dom om fordeling av verdier i eit reguleringsområde i Tønsberg og opphevar lagmannsrettens jordskifteavgjerd. Tønsberg kommune tapte i spørsmålet om korvidt kommunale eigedomar, som i saka i hovudsak er vegar og friområdet, skulle ha andel av netto verdiauke.

Ny internasjonal standard for eigedomsmåling

ILMS er ein ny internasjonal standard for eigedomsmåling. Standarden er utarbeida av eit konsortium av internasjonale organisasjoner. Standarden skal mellom anna underbygge oppnåelse av FNs bærekraftmål.

Eldre nyheter