Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 3,7 millioner kroner i tilskot for å aukekompetansen innan planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å auke effektiviteten og kvaliteten på planlegging etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkjaar er organisasjonar, verksemder og og stiftingar. Søknadsfrist er 15. april.

Årsmøte

Tekna Samfunnsutviklerne arrangerer årsmøte torsdag 2. april kl. 17-18 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo.  Fristen for å melde inn saker er 1. mars. Det vil vere høve til å delta over nettet, etter påmelding.

Nytt geodataråd utnevnt

Regjeringa melder at nytt Nasjonalt Geodataråd er utnevnt. Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt, er ny leiar av rådet. Rådet er oppnevnt for 4 år. Rådet skal følgje norsk geodatapolitikk og gje råd om oppfølgjing av nasjonale strategiar for samfunnets felles geografiske infrastruktur som geodatastrategien og digitaliseringsstrategien.

Aktuelt frå KMD om plan og byggesak

Kommunal og Moderniseringsdepartemet har gitt ut en ny veileder som skal vise fylkeskommuner og kommuner hvordan de bruke planlegging for å ivareta barn og unge. Videre har departementet gitt ut to nye rapporter utarbeidet av NIBR ved OsloMet. Den ene rapporten om styring av arealutvikling på områdenivå, den andre rapporten er om grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling.

Eldre nyheter