Høringsuttale til NOU 2019: 17 Domstolstruktur

Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for å utrede domstolenes organisering og avga delutredning om struktur for tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene. Utredningen ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 1. oktober 2019. Utredningen er sendt ut på høring og Tekna har avgitt høringsuttalelse.

Studenter trekkes med i forskningsgrupper

Institutt for eiendom og juss, Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU har en strategi for å trekke studentene med i instituttets forskningsgrupper. For fjerde året på rad publiserer studenter ved instituttet masteroppgaver i Kart og Plan.

Lantmätare i Sverige – yrke utan grenser

Lantmäteriet i Sverige vart etablert i 1628 og har mange hundre års erfaring i kartlegging, eigedomsregistrering og jordfordeling. Organiseringa i Sverige er ulik den vi har i Norge, men dei mange og konkrete arbeidsoppgåvene er samanliknbare. Kvar veke legg Samhällsbyggarna ut eit oppslag der ein lantmätare fortel om livet som landmåler i Sverige – eller «utomlands». Interessant å følgje også for oss i Norge som er interessert i dette faget.

Høring – endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i plan og bygningsloven på høring. Det der forslag til endringer i adgangen for kommunen til å gi dispensasjon gitt i eller i medhold av loven, og forslag om hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med såkalt arealdimensjon.  Det blir også foreslått noen mindre endringer i matrikkelloven.

Eldre nyheter