Faglig møte – høring om matrikkelforskriften

Etter flere år med kurs, workshop, debatt og høringsuttalelser er denne runden med endringer av matrikkellov og matrikkelforskrift i ferd med å lande. Endringer i matrikkelforskriften kom på høring 1. august og Samfunnsutviklerne ønsker å tilby både medlemmer og andre innen faget til et streaming-arrangement der de foreslåtte endringene og matrikkelen er i fokus.

Domstolkommisjonens første delutredning er klar

Domstolkommisjonens første delutgreiing var klar 1. oktober 2019 med skisse til konkret lokaliseringsstruktur for tingrettane, jordskifterettane og lagmannsrettane. Det vert tilrådd samlokalisering av jordskifterett og tingrett. Fleirtalet i kommisjonen tar i denne omgangen ikkje stilling til om tingrettane og jordskifterettane skal samanslåast.

 

Ny forvaltningslov – høringsfrist 15. desember

Forvaltningslovutvalget la fram si utgreiing i mars 2019, og i juni sender Justis- og beredskapsdepartementet ut på høyring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. I utgreiinga vert det foreslått ny forvaltningslov. Høyringsfrist er 2.12.2019.

Nytt overskjønn vedrørende Skeidarsaken i Ski

Høyesteretts avgjørelse i Skeidar-saken HR-2018-1715-A der overskjønnet ble opphevet medfører at kapitaliseringsrenta skal fastsettes konkret ved erstatning for avståelse av næringsareal. En standardrente på 4% skal ikke uten videre legges til grunn. Et nytt overskjønn er nå gjennomført.

Departementet svarer på spørsmål om utøvelse av skjønn etter pbl § 29-4

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse svart på spørsmål om skjønn etter pbl. § 29-4 – om et byggverks plassering, høyde og avstand fra nabogrense, og hvorvidt vurderingen av betydelig ulempe er underlagt rettsanvendelsesskjønn eller fritt skjønn.  Etter Departementets oppfatning er vurderingen kommunen gjør når den godkjenner et byggverks plassering og høyde etter pbl. § 29-4 første ledd underlagt kommunens frie skjønn. Det frie skjønnet innebærer at kommunen kan velge mellom ulike lovlige løsninger når den fatter vedtak.

Eldre nyheter