Nytt geodataråd utnevnt

Regjeringa melder at nytt Nasjonalt Geodataråd er utnevnt. Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt, er ny leiar av rådet. Rådet er oppnevnt for 4 år. Rådet skal følgje norsk geodatapolitikk og gje råd om oppfølgjing av nasjonale strategiar for samfunnets felles geografiske infrastruktur som geodatastrategien og digitaliseringsstrategien.

Aktuelt frå KMD om plan og byggesak

Kommunal og Moderniseringsdepartemet har gitt ut en ny veileder som skal vise fylkeskommuner og kommuner hvordan de bruke planlegging for å ivareta barn og unge. Videre har departementet gitt ut to nye rapporter utarbeidet av NIBR ved OsloMet. Den ene rapporten om styring av arealutvikling på områdenivå, den andre rapporten er om grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling.

Regjeringa vernar 28 viktige skogområde

Regjeringa vernar 28 nye skogområde som naturreservat. Stortinget vedtok i 2016 eit mål om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge. Til no er det verna om lag 3,8 prosent av den produktive skogen i landet og nær 5 prosent av det samla skogarealet. Regjeringa er dermed snart halvvegs i målet om vern av 10 prosent av skogarealet.

Domar skal bli gratis tilgjengeleg for alle

Justiskomiteen har bestemt at no skal domar frå det norske rettsapparatet verte gratis tilgjengeleg for alle i digitalisert form. Dei fritt tilgjengelege domane vil bli anonymisert. Domstolsadministrasjonen får i oppdrag å nedsetje ei arbeidsgruppe som skal finne ut korleis tenesta skal kunne verte lansert.

Eldre nyheter