Eierseksjonsloven i ny drakt?

Den 22. mai kom Innst. 308 L (2016–2017) og foreløpig dato hvor saken behandles i Stortinget er 29. mai. Komiteens tilrådning er «vedtak til lov». Under seksjoneringsdagene 2017 vil vi belyse endringer i loven, hvordan skal seksjoneringssaker gjennomføres, hva tenker utbyggere, tinglysingen og hva gjør kommunen.

Feltarbeid i Aurland – registrering av fjellryper

Studentene Jacob Poller Marsi, Kristine Mæland og Ragnhild Friis Tveit har fått støtte fra Tekna Samfunnsutviklerne til arbeidet med sin bacheloroppgave i landmåling og eiendomsdesign ved Høgskolen i Bergen. Gruppen har blant annet laget en app for registrering av fjellryper.

Regjeringen foreslår endringer i jordlova

Regjeringen har fremmet Prop. 92 L (2016-2017) for Stortinget. Proposisjonen inneholder en rekke forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.

Utfordringer og muligheter i utmarka

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet arrangerte 3. april seminaret seminaret «Fremtiden i utmarka- utfordringer og muligheter». Seminaret er tilgjengelig på nett-TV.

Eldre nyheter