Grunnervervsdagene er gjennomført

Grunnervervsdagene 2019 er vel gjennomført med ca. 70 deltakere. I år falt valget på Thon hotell arena Lillestrøm som møtested, noe som viste seg å fungere bra. Hotellet ligger både nært togstasjonen og er nyoppusset. Grunnervervsdagene bydde på varierte og interessante tema.

Faglig møte – høring om matrikkelforskriften er gjennomført

Etter flere år med kurs, workshop, debatt og høringsuttalelser er denne runden med endringer av matrikkellov og matrikkelforskrift i ferd med å lande. Endringer i matrikkelforskriften kom på høring 1. august og Samfunnsutviklerne inviterte til faglig møte om matrikkelforskriften 25. oktober 2019. Møtet ble streamet og tilgjengelig på nett.

Domstolkommisjonens første delutredning er klar

Domstolkommisjonens første delutgreiing var klar 1. oktober 2019 med skisse til konkret lokaliseringsstruktur for tingrettane, jordskifterettane og lagmannsrettane. Det vert tilrådd samlokalisering av jordskifterett og tingrett. Fleirtalet i kommisjonen tar i denne omgangen ikkje stilling til om tingrettane og jordskifterettane skal samanslåast.

 

Ny forvaltningslov – høringsfrist 15. desember

Forvaltningslovutvalget la fram si utgreiing i mars 2019, og i juni sender Justis- og beredskapsdepartementet ut på høyring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. I utgreiinga vert det foreslått ny forvaltningslov. Høyringsfrist er 2.12.2019.

Nytt overskjønn vedrørende Skeidarsaken i Ski

Høyesteretts avgjørelse i Skeidar-saken HR-2018-1715-A der overskjønnet ble opphevet medfører at kapitaliseringsrenta skal fastsettes konkret ved erstatning for avståelse av næringsareal. En standardrente på 4% skal ikke uten videre legges til grunn. Et nytt overskjønn er nå gjennomført.

Eldre nyheter