Urbant jordskifte i Høgsterett

Høgsterett har avsagt dom om fordeling av verdier i eit reguleringsområde i Tønsberg og opphevar lagmannsrettens jordskifteavgjerd. Tønsberg kommune tapte i spørsmålet om korvidt kommunale eigedomar, som i saka i hovudsak er vegar og friområdet, skulle ha andel av netto verdiauke.

Ny internasjonal standard for eigedomsmåling

ILMS er ein ny internasjonal standard for eigedomsmåling. Standarden er utarbeida av eit konsortium av internasjonale organisasjoner. Standarden skal mellom anna underbygge oppnåelse av FNs bærekraftmål.

Eldre nyheter