Stor interesse for Fagdag om seksjonering på nett

Tekna Samfunnsutviklerne arrangerte fagdag om  seksjonering 20. mars. Arrangementet ble sendt på nett og opptak av foredragene er gjort tilgjengelige. Seertallene var de beste Tekna har hatt de siste 12 månedene.

Detaljregulering som avviker fra kommuneplanens arealdel

I en sak som gjelder detaljregulering i Hokksund i Øvre Eiker hadde Fylkesmannen i Buskerud stadfestet reguleringsplanen uten i særlig grad å problematisere at det forelå avvik i forhold til kommuneplanen. Sivilombudsmannen har kommet til at avviket er så stort at det foreligger vesentlige avvik fra kommuneplanens arealdel, og Fylkesmannen blir bedt om å behandle saken på nytt.

Fullt Tekna – gjennomslag for kompetansekrav

Det vart ikkje gjennomslag for fritt landmålerval når forslaget til endringer i matrikkellova var til behandling i Stortinget 15. mars, men Tekna fekk gjennomslag for sitt krav om innføring av autorisasjon for landmålarar.

Eldre nyheter