Fagdag om seksjonering tirsdag 20. mars

Tekna Samfunnsutviklerne har de siste årene hatt flere arrangementer i samarbeid og alene innenfor tema seksjonering og eierformer i fast eiendom. Vi ønsker å følge opp dette med en årlig fagdag innen seksjonering.

50 % av norske kommuner har 1 eiendomslandmåler

«Landmåleren er en samfunnstjeneste vi alle behøver» sa politiker Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, på Stortinget 3. mars 2016. En spørreundersøkelse gjennomført samme vinter viste at 50 % av de kommunale eiendomslandmålerne var alene i sin kommune. Undersøkelsen viste også at over 70 av landets kommuner ikke hadde noen egen eiendomslandmåler.

Kan et samvirke ved flertallsvedtak sette til side medlemmenes tingsrettslige rettigheter fastsatt i en rettskraftig jordskifteavgjørelse?

I saken LF-2017-39494 behandlet Frostating lagmannsrett gyldigheten av årsmøtevedtak om vinterbrøyting i et veilag organisert som samvirkeforetak. Dommen behandler forholdet mellom jordskifterettens avgjørelse og avgjørelse truffet av samvirkeforetakets årsmøte innenfor samme tema. I likhet med tingretten, kom lagmannsrettens flertall til at årsmøtevedtaket, som nektet vinterbrøyting, var gyldig. Saken tas nå til behandling av Høyesterett.

Eldre nyheter