Kart og Plan – temanummer om det offentlege kartgrunnlaget – DOK

Kart og Plan vil i løpet av 2021 utgi et temanummer om DOK – det offentlige kartgrunnlaget. Definisjon av det offentlige kartgrunnlaget er gitt i kartforskriften: «det offentlige kartgrunnlaget, en samling geodata som kommunene, Statens kartverk og andre offentlige etater har ansvar for og som består av et representativt, systematisk og tematisk ordnet utvalg geodata knyttet til administrative, juridiske, fysiske, miljøfaglige og infrastrukturmessige forhold». Det offentlige kartgrunnlaget er et  sentralt informasjonsgrunnlag for den fremtidige arealforvaltningen i Norge. Det inviteres med dette til bidrag til temaheftet fra både akademia og praksis.

Minneord Lars Christoffer Mork Gundersen

En svært god kollega og en stor fagressurs har gått bort. Lars Christoffer Mork Gundersen ble brått revet bort fra oss 16. juni 2020. Helt uforskyldt døde han av å få et tre – «et vindfall» over seg. Dette skjedde på gården hans på Dignes i Modum kommune. Ganske så ubegripelig for en mann som hadde «sikkerhet, sikkerhet og sikkerhet» som de 3 viktigste huskereglene når fysisk arbeid skulle utføres.

Høringsuttale til NOU 2019: 17 Domstolstruktur

Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for å utrede domstolenes organisering og avga delutredning om struktur for tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene. Utredningen ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 1. oktober 2019. Utredningen er sendt ut på høring og Tekna har avgitt høringsuttalelse.

Studenter trekkes med i forskningsgrupper

Institutt for eiendom og juss, Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU har en strategi for å trekke studentene med i instituttets forskningsgrupper. For fjerde året på rad publiserer studenter ved instituttet masteroppgaver i Kart og Plan.

Eldre nyheter